Anvisningar efter beviljandet av lovet

Meddelande i samband med lovbeslut / Byggnadstillsynens elektroniska dokumentbehandling

Sibbo kommuns byggnadstillsyn har helt övergått till elektronisk lovbehandling och hantering av byggnadstillsynsprojekt. Förändringen gäller alla lov och tillstånd, som i lovnumret har år -17, eller högre.
I dessa projekt inlämnas alla ansökningar, bilagor, ritningar, protokoll mm. till byggnadstillsynen via Lupapiste.fi -tjänsten. Ingenting inlämnas i pappersform. Även dokumentens arkivering hos byggnadstillsynen är fullständigt elektronisk.

För att byggnadstillsynens syner på byggplatsen ska kunna skötas effektivt bör byggherren ändå ombesörja att följande dokument finns utskrivna i rätt storlek på byggplatsen när synerna hålls:

 • Lovbeslutet
 • Huvudritningarna (försedda med Lupapiste-stämpel)
 • Specialritningarna (försedda med Lupapiste-stämpel)

Byggnadstillsynen levererar inga skilda protokoll från synerna till projektets parter, utan syneprotokollen finns till påseende i Lupapiste efter att synen hållits. Ifall någon av projektets parter har kommentarer eller rättelseyrkanden gällande syneprotokollen, kan dessa skrivas i Lupapiste-diskussionsspalten inom 14 dagar efter att syneprotokollet har publicerats. De bör också meddelas till byggnadstillsynen.

I de projekt, vars lov har förts till behandling före 1.1.2017 samt i de undantagsprojekt, som inte kan införas i Lupapiste (t.ex. ändrings- och förlängningslov till lov som beviljats före år 2017) behandlas dokument enligt tidigare använd praxis, vilket i praktiken betyder att alla dokument levereras, behandlas och arkiveras i pappersform.

Anvisning till arbetsledare inför syner

Ansvariga arbetsledaren beställer alla i lovet nämnda syner. Även utmärkning, mätning, brandsyn mm.

Inledande möte, inledande syn och anmälan om påbörjande

Ansvariga arbetsledaren kontaktar inspektören angående det inledande mötet eller inledande synen. Protokollet för inledande mötet fylls i på förhand (uppgifterna på arbetsledarna, byggherrarna, planerarna osv.) och mötet hålls i mån av möjlighet utomhus på byggarbetsplatsen. Även appen Microsoft Teams behövs på ex. en pekplatta eller smarttelefon med nätförbindelse. Vi behöver också e-postadresserna till de personer som deltar i det inledande mötet, så att vi kan skicka en inbjudan till distansmötet.

Ifall det i lovet enbart är nämnt anmälan om påbörjande, bör detta göras skriftligt (via e-post) till inspektören innan arbetena påbörjas.

Konstruktionssyn

Konstruktionssyn ska alltid beställas då den finns nämnd i lovbeslutet. Inspektören ger, skilt för varje projekt, närmare anvisningar om hur man går tillväga med synen. Ansvariga arbetsledaren skall ta med projektets stämplade ritningar, i rätt skala, samt ifyllda granskningsprotokoll till synen.

Bruktagningsyn och slutsyn

Innan byggnadstillsynsmyndigheten förrättar synen ska alla nödvändiga handlingar inlämnas till Lupapiste. Om tillståndet finns i pappersform (före 31.12.2016) ska de skickas till byggnadsinspektören. Dessa handlingar är åtminstone:

 • tryckprov av vattenledningarna (protokoll)
 • ventilationsmätningsprotokoll
 • elgranskningsprotokoll
 • byggnadens täthetsmätning
 • uppdaterad energiutredning
 • anmälan om slutsyn, MBL 153§
 • rökkanalgranskningsprotokoll
 • avloppssystemets granskningsprotokoll
 • borrningsprotokoll för jordvärmebrunn
 • Granskningsprotokoll (bygg, fva och ventilation)
 • utredning över bygg- och rivningsavfall ifall sådant har uppstått.

Observera att de planer som förutsätts i bygglovet måste vara inlämnade och stämplade!

Dessutom ska följande handlingar visas:

 • avtal om avfallsservice
 • bruks- och underhållsanvisning för byggnaden (för de delar som ska tas i bruk)
 • typcertifikat för materialen.

Alla syner bör beställas per e-post.

I meddelandet ska objektets bygglovsnummer uppges eller alla nummer om det är fråga om flera lov / tillstånd. Därtill bör nämnas vilken / vilka byggnader synen gäller då flera byggnader är beviljade på samma lovnummer. Synen kan beställas fastän de ovan uppräknade dokumenten inte ännu har inlämnats till Lupapiste. Man ska ändå observera att dokumenten ska vara i Lupapiste eller inspektören tillhanda senast ett dygn innan synen. Om materialet inte är tillgängligt, senareläggs eller annulleras synen.

Anvisning till anläggande av energibrunn

Denna anvisning gäller anläggning av energibrunn (ej markkrets) i Sibbo. Åtgärderna i anvisningen förhindrar att miljön förorenas vid anläggning av en energibrunn.

Konstruktioner

I energibrunnens övre del ska ett sänkbart foderrör installeras i berget på ett djup av cirka 2–6 meter. Avsikten med röret är att hindra ytligt förekommande vatten och löst material att komma genom brunnen ner till grundvattnet. Energibrunnen ska också göras vattentät med hjälp av ett isoleringsrör i plast eller genom att gjuta betong. Detta förhindrar att dag- eller dräneringsvatten kommer in i borrhålet. Slutligen tillsluts brunnen med ett vattentätt skyddslock. En energibrunns konstruktioner har åskådliggjorts i bild 1.

Placering

Då man överväger plats för en energibrunn måste man beakta skyddsavstånden till sådana närliggande objekt som lätt förorenas, t.ex. hushållsvattenbrunnar. Det rekommenderade minimiavståndet från en energibrunn till en borrbrunn är 40 meter och till en schaktbrunn 20 meter. Till en fastighets avloppsvattensystem ska lämnas ett avstånd på minst 30 meter (allt avloppsvatten) eller 20 meter (grått avloppsvatten). Avsikten med minimiavståndetär att förebygga risker och problemsituationer.

Värmebärare

Värmebärarna ska vara såmiljövänliga som möjligt, t.ex. etanol. Etylenglykol eller metanol ska inte användas pågrundvattenområden. Mängden av värmebärare ska följas upp under användningen så att eventuella läckage snabbt ska kunna upptäckas. Om det finns skäl att misstänkaläckage, ska miljö- eller hälsoskyddsmyndigheten meddelas omedelbart. Efter användningen blir värmebärare problemavfall och ska lämnas in för lämplig behandling.

Saker att beakta under arbetet

Vid borrning av energibrunnar uppstår ofta slam och grovt stenmaterial som ska hanteras så att de inte förorsakar skada för miljön eller grannar. Stenmaterialet eller slammet får inte som sådana ledas direkt till vattendrag eller allmänna avlopp. Ifall slammet infiltreras i marken eller leds till närliggande diken får detta inte leda till att marken blir vattendränkt på grannfastigheten eller till att dikentäpps till. Dammande stenmaterial får inte orsaka skada under arbetet.  I områden med tät bebyggelse ska borrningsdammet samlas i en separat försluten container. Om det under borrningen upptäcks sådana ändringar t.ex. i kvantiteten eller kvaliteten på hushållsvattnet i närliggande brunnar, som stör användningen av hushållsvattnet, ska borrningen avbrytas och åtgärder vidtas för att avlägsna olägenheterna samt vid behov söka om lov enligt kap. 3, § 2 i vattenlagen för fortsatt borrning.

Skärning_energibrunn
Bild 1. En energibrunns konstruktion (källa: Miljöhandboken ”Lämpökaivo, maalämmön hyödyntäminen pientaloissa”, Suomen ympäristökeskus 2013).

Anvisning för utarbetandet av en gårds- och planteringsplan

Gårds- och planteringsplan

Gårds- och planteringsplanen är en specialplan som kan jämföras med till exempel vatten- och avloppsplanen. Planen ska alltid förses med ett ändamålsenligt titelblad.
Gårds- och planteringsplanen ska inlämnas till byggnadstillsynen (bifogas till Lupapiste) i god tid innan gårdsarbetet inleds. Planen ska också godkännas av huvudplaneraren genom elektronisk underskrift i Lupapiste. Till bygglovets handläggare bör det skickas ett meddelande per e-post om att gårds- och planteringsplanen har inlämnats till Lupapiste.

Vid anläggande av gårdsplanen ska även bygglovets godkända situationsplan och bestämmelserna i detaljplanen följas. (Avstånd från rågränserna, konstruktioner innanför byggnadsytan, del av område som ska planteras osv.).

I detaljplanen kan en del av gårdsområdet anvisas för plantering (del av område som ska planteras). Man bör fästa speciell uppmärksamhet vid planteringarna i detta område; enbart gräsmatta räcker inte.

Det rekommenderas att man undviker främmande arter i planteringarna.

Åtgärder som kräver tillstånd eller lov kan inte godkännas/föreslås i gårds- och planteringsplanen; de kräver antingen ett ändringslov eller ett separat åtgärdstillstånd eller bygglov.

Gårds- och planteringsplanen ska åtminstone innehålla följande:

– nordpil
– detaljplanebestämmelser (del av område som skall planteras, in-/utsfartsförbud osv.)
– gårdsfunktioner, även bilplatser
– passager
– tomtanslutning, dimensionerad
– planteringar, helst namngivna (buskar, blomrabatt osv.)
– tomtens ytmaterial
– fasta gårdskonstruktioner
– avfallskärlets/-kärlens placering
– höjdkurvor och områdenas höjdläge
– dagvattenhantering och lösningar för fördröjningsområden (även växtlighet)
– slänter (jämte planteringar), stödmurar, staket (måttsatta; även med höjd).