Malli Sipoon uuden yleiskaavan valmistelun lähtökohdaksi on nyt selvillä

Rakennemallisynteesi ”Omaleimainen ja kestävä Sipoo 2050” on valittu nyt pohjaksi yleiskaavaluonnokselle, jota seuraavaksi aletaan yleiskaavatyössä laatia. Rakennemallisynteesi on visio Sipoosta vuonna 2050. Se kuvaa muun muassa tulevaisuuden asumisen, palveluiden ja työpaikkojen painopistealueet sekä liikkumisen ja virkistyksen kehittämistarpeet.

Rakennemallisynteesi on kuvattu yhdistelmäkartalla ja kolmella teemakartalla. Voit tutustua yhdistelmäkarttoihin ja teemakarttoihin tästä linkistä.

Mallissa kartalle on merkitty kolme taajamaa, ja yhdeksän teollisten elinkeinojen kehittämisen painopistealuetta. Myös muita kyliä on tarkasteltu, ja niitä kehitetään muun muassa nykyisten ja tulevien osayleiskaavojen puitteissa. Mallissa kuvaillaan Nikkilän ja Söderkullan olevan palveluiden pääkeskuksia ja Talmassa olevan arjen palveluita.

Kolmessa omaleimaisessa taajamassa kerrotaan olevan monipuolista asumista, palveluita, yritystoimintaa sekä kestävän liikkumisen yhteyksiä ja lähiluontoa reitteineen. Kaikkien kylien elinvoimaa edistetään mahdollistamalla kyliin kasvua nykyiseen kylärakenteeseen tukeutuen sekä säilyttäen kylämäisyyden ja vahvan luontoyhteyden.

Liikenteen, luonnon ja virkistyksen painopisteet kartalla

Kartalle on havainnollistettu myös joukkoliikenteen pääyhteydet, muut joukkoliikenneyhteydet, Kerava-Nikkilä-rata, Östersundomin raitiotie ja pyöräilyn pääyhteydet. Bussiliikenne täydentää raideliikennettä koko Sipoossa. Nikkilän ja Söderkullan välillä on kävelyn ja pyöräilyn yhteys.

Rakennemallisynteesissä esitetään myös luontoyhteyden ja virkistyksen kannalta keskeisiä kohteita kartalla. Luonto ja viheralueet kuvataan Sipoon voimavarana. Matkailun painopisteiden katsotaan sijoittuvan virkistys- ja liikuntakohteisiin, saaristoon ja Sipoonkorpeen. Kartalle on merkitty esimerkiksi laajat metsät, viheryhteystarpeet ja kehitettävät vesistöyhteydet.

Väestönkasvu painottuu ensin Nikkilään ja Talmaan

Lisäksi mallissa esitetään tavoitteellinen väestönkehitys vuoteen 2050. Malli mahdollistaa noin 2 prosentin vuosikasvun Sipoossa.

Vuoteen 2035 asti merkittävä osa Sipoon väestönkasvusta suuntautuisi Nikkilään ja Talmaan, jolla saadaan Kerava-Nikkilä-radan alueelle junaliikenteen edellyttämä väestöpohja. Vuoden 2035 jälkeen väestönkasvu Söderkullassa nopeutuu. Lisäksi kasvua voidaan suunnata Östersundomin mahdolliseen raideliikenteeseen tukeutuen.

Kunnan kasvutavoitetta ja uuden yleiskaavan mahdollistamaa väestönkasvua tullaan tarkentamaan yleiskaavaluonnoksen laadinnassa.

Seuraavaksi kaavatyö jatkuu luonnoksen valmistelulla

Rakennemallisynteesi on syntynyt kolme eri rakennemallivaihtoehdon ja niistä saadun palautteen pohjalta. Rakennemallivaihtoehdot olivat nähtävillä ja sipoolaisten kommentoitavana viime vuonna kesä-syyskuussa.

Rakennemalleista järjestettiin tuolloin useita asukastilaisuuksia, joihin osallistui yhteensä 237 henkilöä.  Lisäksi malleista oli avoinna verkkokysely, johon vastasi 200 ihmistä. Rakennemalleista saatiin viisitoista kirjaamoon jätettyä mielipidettä asukkailta sekä kuusitoista lausuntoa viranomaisilta ja yhdistyksiltä.

Eri rakennemalleista laadittiin saadun palautteen pohjalta syksyllä 2023 yhdistelmä, jota on vielä viimeistelty ja muokattu päättäjiltä saatujen kommenttien perusteella. Malliin on esimerkiksi merkitty Talman ja Bastukärrin alueen välille joukkoliikenteen pääyhteys ja Myyras-Viirilän kylämerkinnän sijaintia kartalla on tarkistettu.

Seuraavaksi rakennemallisynteesin pohjalta aletaan valmistella yleiskaavan luonnosta. Tavoitteena on saada luonnos nähtäville ja asukkaiden kommentoitavaksi loppuvuodesta tai ensi vuoden alkupuolella.

Parhaillaan on myös käynnissä yleiskaavatyöhön liittyvä koko kunnan laajuinen kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys, jossa tutkijat liikkuvat maastossa ja kuvaavat kohteita huhti-syyskuun aikana. Voit lukea selvityksestä lisää tästä linkistä.

Lisäksi on käynnistetty yleiskaavan luontoselvitys. Siinä selvitetään ensin Sipoon luontoarvoja olemassa olevien luontoselvitysten ja luontotietoaineistojen sekä maastotarkistusten pohjalta. Sen jälkeen nyt tehtävän selvityksen ja rakennemallisynteesin avulla paikallistetaan, missä kohteissa tarvitaan tarkempi luontoselvitys.

Mikä yleiskaava 2050?

Vuoteen 2050 tähtäävällä yleiskaavalla ennakoidaan ja ohjataan kunnan maankäytön kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Laadittava uusi yleiskaava on koko Sipoon kattava maankäytön ja liikenteen yleispiirteinen suunnitelma, joka korvaa nykyisen Sipoon yleiskaavan 2025.

Yleiskaavalla sovitetaan yhteen eri toimintoja, kuten asumista, palveluita, työpaikkoja ja viheralueita. Yleiskaavassa päätetään yleisellä tasolla kunnan kasvun ja kehityksen suunnasta, ja se ohjaa asemakaavojen laatimista sekä muuta tarkempaa suunnittelua.

Voit tutustua yleiskaavatyöhön tarkemmin yleiskaavan verkkosivustolla, johon pääset osoitteesta www.sipoo.fi/yleiskaava .

Pysy mukana kaavatyön käänteissä

Jos haluat tietoa yleiskaavan ajankohtaisista vaiheista tai tapahtumista omaan sähköpostiisi, voit ilmoittautua yleiskaavan sähköpostilistalle täyttämällä tämän verkkolomakkeen. Lomakkeeseen pääset myös yleiskaavan verkkosivustolta, josta voit myös seurata kaavatyötä ja sen etenemistä.

Linkit:

Asia kunnanhallituksen esityslistalla
Yleiskaavan verkkosivusto
Tiedote 26.3.2024: Sipoon yleiskaavan 2050 laatimiseen liittyvät kenttätyöt alkavat – tutkijat liikkuvat maastossa ja kuvaavat kohteita

Viimeksi muokattu 06.05.2024