Tillgänglighet

Sibbo vill erbjuda sina invånare en tillgänglig livsmiljö. Ett tillgängligt Sibbo är en jämställd, tolerant och bra plats att bo på, uträtta ärenden och arbeta. I Sibbo kan verksamheter, områden, tjänster och arbetsplatser nås jämlikt av alla och det är lätt att ta sig fram.

I kommunen verkar en tillgänglighetsarbetsgrupp som bland annat ordnar tillgänglighetspromenader i Nickby och Söderkulla med några års mellanrum.

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet innebär att alla medborgare kan delta smidigt i arbete, studier, fritidsverksamhet och kulturell verksamhet. Tillgänglighet betyder nåbara tjänster, användbar utrustning, klar information och möjlighet att delta i beslut som berör en själv. Tillgänglighet betjänar barnfamiljer, äldre, tillfälligt rörelsehindrade, personer med funktionsnedsättning, dem som bär på tunga bördor ­– oss alla.

Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020

Tillgänglighetsprogrammet ”Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020” syftar till att utveckla Sibbo. Tjänsterna skall produceras och anpassas att bli tillgängliga och miljön göras tillgänglig för alla invånare. Tillgänglighet i miljö och tjänster förutsätter samarbete aktörer emellan och planering som bygger på växelverkan. Miljön skall planeras och byggas på sådant sätt att var och en oberoende av ålder, kön, hälsotillstånd samt social, psykisk och fysisk funktionsförmåga kan fungera i den och använda tjänster. Som bäst är tillgängligheten så gott som osynlig, men den föds inte av sig själv.

Tilläggsuppgifter om tillgänglighetsprogrammet ”Ett tillgängligt Sibbo 2017–2020”. I tillgänglighetsprogrammet anges också att utöver att skapa en hinderfri fysisk miljö bör myndigheter och företag erbjuda tillgängliga tjänster.

Ett östnyländskt tillgänglighetsprogram

För östra Nyland har beretts ett gemensamt tillgänglighetsprogram: Ett tillgängligt östra Nyland, program för tillgänglighet och framkomlighet 2021–2025. Det regionala tillgänglighetsprogrammet har beretts av en arbetsgrupp i vilken ingått representanter för äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning samt olika kommunala verksamheter i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo. Social- och hälsovårdsutskottet godkände programmet 7.4.2021.

Tillgänglighetsinformation för företag

En tillgänglig miljö är trygg och fungerar väl. Redan genom att ändra på funktionssättet kan man märkbart förbättra hur tillgängliga, säkra och funktionella lokalerna är. På lång sikt blir tillgänglighet förmånligare, för välfungerande lokaliteter minskar behovet att göra förändringar, ökar smidigheten hos olika funktioner och försnabbar exempelvis i affärer hur större folkmängder gör uppköp och rör sig från en plats till en annan.

Utöver myndigheterna är företag som erbjuder produkter och tjänster enligt lag skyldiga att främja tillgänglighet och jämlikhet. Alla invånare skall behandlas jämlikt då de uträttar ärenden, utnyttjar tjänser och utför arbetsuppgifter och avancerar i sin yrkeskarriär. Med hjälp av en utvärderingsblankett kan företag granska hur tillgänglighetsvillkoren uppfylls i företagets verksamhet. Utvärderingsblanketten  av tillgänglighet för företag.

Invalidförbundets tillgänglighetsservice

Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga. Tilläggsuppgifter om Invalidförbundet.