Aktuellt och meddelanden

Planering av Nickby-Kervo överföringsavlopp

Sibbo Vatten har inlett utarbetning av en byggnadsplan för att bygga ett överföringsavlopp från Nickby centrum till Kervo mätningsstation, som tillhör affärsverkssamkommunen för vattenskydd i mellersta Nyland. Syftet med överföringsavloppsledningen är att fördubbla ledningskapaciteten för avloppsvatten och öka funktionssäkerheten för överföringsavloppet.

Det nya tryckavloppet kommer i huvudsak att placeras invid den nuvarande avloppsledningen. Ledningens totala längd är ca 10 km. Vid de trängsta avsnitten såsom i Nickby centrum, vid Lönnbacka detaljplaneområde samt i Tallmo avviker det nya avloppets dragning från det befintliga avloppets. Största andelen av avloppsdragningen placeras dock invid det befintliga avloppet på åkerområden, invid vägar och diken.

Byggnadsplanerna för den nya avloppsledningen färdigställs under hösten 2020. Till planeringskonsult har valts FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Terrängarbeten som utgör grund för planeringen av överföringsavloppet inleds i maj under vecka 19. Terrängarbetena lämnar inga synliga spår i terrängen förutom eventuella träkäppar som markerar linjedragningen. Målsättningen vid placeringen av markeringskäpparna är att dessa inte stör odling på åkermarker. På den planerade linjedragningen utförs markgrundsundersökningar genom sondering för att klarlägga markgrundens beskaffenhet. Markgrundsundersökningarna görs med en borrvagn. Borrvagnen körs inte på fastigheters gårdsområden. Markgrundsundersökningarna inleds vecka 20 i maj månad. Målsättningen är, att alla markgrundsundersökningar har genomförts i mitten av juni.

Hela linjedragningen finns till påseende på Sibbo Vattens internetsidor och kartan kan på begäran fås per e-post från planeringskonsulten. Om Ni har åsikter eller önskemål som bör iakttas vid planeringen av avloppslinjen, ber vi Er att ta kontakt med Sibbo Vatten eller projektets planeringskonsult i första hand via e-post.

När det gäller mätningsarbeten kommer inte kontakt att tas med enskilda markägare. Beträffande markgrundsundersökningarna kontaktas de enskilda markägarna brevledes.

Gällande anläggningstillstånd av avloppslinjen överenskoms separat efter att slutlig linjedragning fastslagits.

Tilläggsuppgifter:

Sibbo Vatten:
Affärsverksdirektör Matti Huttunen, matti.huttunen@sibbo.fi, tfn. +358 50 554 5091

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:
Projektchef Kai Saralehto, kai.saralehto@fcg.fi, tfn. +358 44 750 5342