Invandrartjänster

Invandrartjänsterna erbjuder handledning, rådgivning och information om invandring och integration till invandrare i Sibbo. Invandrartjänsternas huvuduppgift är att motta kvotflyktingar och asylsökande med uppehållstillstånd som placerats i kommunen samt främja integrationen av alla invandrare som flyttar till kommunen.

Invandrartjänsterna erbjuder handledning och rådgivning med låg tröskel till alla kommuninvånare i frågor som rör invandring och integration med tidsbokning per telefon och utan tidsbokning vid vår handledningspunkt.

För vem och på vilka villkor

Invandrartjänsterna erbjuder handledning och rådgivning åt myndigheter, kommuninvånare och invandrare i frågor angående invandring och integration.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invandrare erbjuds handledning och rådgivning i frågor gällande integration, hälso- och socialtjänster, boende, ekonomi och försörjning, studier och arbete. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna använda dem. De hänvisar invandrare till alla serviceproducenter.

Invandrare kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Lag om främjande av integration http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101386