KR4 Planstomme för Söderkulla

Planstomme

Kommunen har beslutat att, i stället för att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar, fortsätta arbetet med planen för Sibbesborg som en planstomme där granskningen även omfattar Eriksnäsområdet, som ligger tätt inpå. Syftet med planstommen är att skapa en delgeneralplanelik helhetsbild över den framtida markanvändningen i Söderkulla och Eriksnäs som ska styra detaljplaneringen. Jämfört med en delgeneralplan med rättsverkningar är utarbetandet av en planstomme en lättare process, vilket är ett bättre alternativ med hänsyn till planläggningens begränsade resurser.

 

Bild: Röni-Kuva Oy

Vad händer nu

Utarbetandet av Söderkullas planstomme inleddes i början av år 2024 enligt planläggningsprogrammet som kommunstyrelsen godkände den 25 september 2023. Materialen till arbetet med delgeneralplanerna för Sibbesborg och Eriksnäs används som grund för lösningen för planstommen. Principer för planeringen har utarbetats som stöd för arbetet med planstommen. Principerna godkändes av kommunstyrelsen den 27 maj 2024.

KR4 Planstomme för Söderkulla, planläggningsprinciper (pdf)

En webbenkät ordnades i april–maj 2024, som kartlade de synpunkter och önskningar som områdets invånare och övriga aktörer hade om områdets styrkor och utvecklingsbehov. Till följande analyseras resultaten, och efter det utarbetas ett förslag till planstommen.

Under arbetets gång ordnas offentliga tillställningar. Vid tillställningarna presenteras planerna och samlas in respons om dem före beslutsfattandet. Målet är att planstommen blir färdig hösten 2025.

Material från Sibbesborg delgeneralplan

Observera! Texterna och materialet i Sibbesborgs delgeneralplan är föråldrade.

Syftet med planstommen är att skapa en delgeneralplanelik helhetsbild över den framtida markanvändningen i Söderkulla och Eriksnäs som ska styra detaljplaneringen.

Jämfört med en delgeneralplan med rättsverkningar är utarbetandet av en planstomme en lättare process, vilket är ett bättre alternativ med hänsyn till planläggningens begränsade resurser.

Som underlag för planstommen används det preliminära förslaget till delgeneralplan för Sibbesborg som utarbetades åren 2019–2020.

G22 Delgeneralplan för Sibbesborg -> KR4 Planstomme för Söderkullaområdet

Ett arbete med en delgeneralplan som ska styra detaljplaneringen i Söderkulla med omgivning i Södra Sibbo har pågått sedan 2012. Delgeneralplaneområdet i Eriksnäs och själva planen hör nära samman med planområdet och området som en helhet. Utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg var framlagt 12.1–4.3.2015.

Utifrån responsen har ytterligare utredningar gjorts om naturen och grönområdena, trafken och planeringslösningens regionala konsekvenser. Den mest betydande ändringen som påverkade planlösningen var förlängningen av östmetron tar slut i Majvik i regionplaneringen och landskapsplaneringen. Därför har planlösningen ändrats så att utvecklingen av området stöder sig på busstrafken. I planen har man dock ansett det nödvändigt att med en riktgivande beteckning anvisa spårtrafk i trafkkorridoren längs motorvägen. Omstruktureringen av den kollektivtrafk som ska utgöra grunden för utvecklingen av området har återspeglats även i den totala dimensioneringen av antalet invånare och minskat den avsevärt.

Syftet med planstommen är att skapa en delgeneralplanelik helhetsbild över den framtida markanvändningen i Söderkulla och Eriksnäs som ska styra detaljplaneringen. Jämfört med en delgeneralplan med rättsverkningar är utarbetandet av en planstomme en lättare process, vilket är ett bättre alternativ med hänsyn till planläggningens begränsade resurser. Som underlag för planstommen används det preliminära förslaget till delgeneralplan för Sibbesborg som utarbetades åren 2019–2020.

Lösningarna för markanvändningen kommer dock att uppdateras till vissa delar för att motsvara de nya målen. Vidare kommer beteckningarna för områdesreserveringarna att göras allmännare för att bättre motsvara de föränderliga framtidsbilderna. Omfattningen av det område som ska detaljplaneras i Söderkulla kommer att fastställas i tillämpliga delar i samband med justeringen av generalplanen som startar i år.

Byggförbud

Kommunstyrelsen beslöt 18.6.2019 § 216 att kommunstyrelsen upphäver byggförbudet (MarkByggL 38 §) för Sibbesborg delgeneralplanområde enligt kommunstyrelsen beslut § 323 (12.12.2017) och bibehåller gällande åtgärdsbegränsning (MarkByggL 38 § och 128 §) enligt kommunstyrelsens beslut § 323 (12.12.2017).
Åtgärdsbegränsning stod i kraft ända till 12.12.2022

Utkastet till delgeneralplan för Sibbesborg var offentligt framlagt 12.1.-4.3.2015 i Sockengården samt i Söderkulla bibliotek.

G22 Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan kungörelse, 8.1.2015, pdf
G22 Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan, plankarta, pdf

G22 Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan, planbeskrivning, del 1
G22 Utkastet 2015 till Sibbesborg delgeneralplan, planbeskrivning del 2 från sidan 116 till slut

G22 Bilaga 1,    Suunnitteet
G22 Bilaga 2,    Palvelut ja elinkeinot
G22 Bilaga 3,    Netzstadt Sibbesborg
G22 Bilaga 4,    Eco-efficiency, ekotehokkuus: tiivistelmä suomeksi
G22 Bilaga 5a,  Kestävyyskriteerit
G22 Bilaga 5b,  Hållbarhetskriterier
G22 Bilaga 6,    Arkkitehtuuri
G22 Bilaga 7a,  Program för deltagande och bedömning
G22 Bilaga 7b,  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
G22 Bilaga 8,    Natura-arviointi
G22 Bilaga 9,    Liikenne
G22 Bilaga 10,  Kehityskuva- Utvecklingsbild för Sibbesborg
G22 Bilaga 11,  Metron esiselvitys
G22 Bilaga 12,  Kooste vuoden 2013 seminaareista ja työpajoista
G22 Bilaga 13,  Lähiruoka
G22 Bilaga 14a,Sibbesborgin maisema, diplomityön alkuosa
G22 Bilaga 14b,Sibbesborgin maisema, diplomityön loppuosa
G22 Bilaga 15,  Vaikutustenarviointi ja vaiheistus
G22 Bilaga 16,  Luonnossa Sibbesborgissa kyselyn tulokset
G22 Bilaga 17,  Illustraatio ja havainnekuvat
G22 Bilaga 18,  Hulevesien hallinnan konsepti
G22 Bilaga 19,  Itäinen kasvukäytävä

Tidigare behandlingsskeden

Områdets utveckling baserar sig på resultaten från den internationella planeringstävlingen om ett hållbart samhälle i Sibbesborg som arrangerades år 2011 samt på flera regionala planer och program.

Enligt Generalplan för Sibbo 2025 ska Söderkullaområdet utvecklas kraftigt. För området utarbetas rättsverkande delgeneralplaner, vars främsta syfte är att styra detaljplaneringen och fasindelningen av genomförandet.

Sibbesborg är ett storskaligt projekt som dels syftar till att svara på huvudstadsregionens behov av tillväxt och dels ska styra mot ett hållbart sätt för samhällsstrukturen att växa. Detta innebär en förändring i Sibbos samhällsstruktur samt en förändring i planeringskulturen då målet med projektet även är att utveckla samhällsplaneringens sätt och praxis på ett bredare plan.
Enligt Generalplan för Sibbo 2025 ska Söderkullaområdet utvecklas kraftigt. För området utarbetas rättsverkande delgeneralplaner, vars främsta syfte är att styra detaljplaneringen och fasindelningen av genomförandet.
Sibbesborg är ett storskaligt projekt som dels syftar till att svara på huvudstadsregionens behov av tillväxt och dels ska styra mot ett hållbart sätt för samhällsstrukturen att växa. Detta innebär en förändring i Sibbos samhällsstruktur samt en förändring i planeringskulturen då målet med projektet även är att utveckla samhällsplaneringens sätt och praxis på ett bredare plan.
Områdets utveckling baserar sig på resultaten från den internationella planeringstävlingen om ett hållbart samhälle i Sibbesborg som arrangerades år 2011 samt på flera regionala planer och program.
Enligt Generalplan för Sibbo 2025 ska Söderkullaområdet utvecklas kraftigt. För området utarbetas rättsverkande delgeneralplaner, vars främsta syfte är att styra detaljplaneringen och fasindelningen av genomförandet.
Sibbesborg är ett storskaligt projekt som dels syftar till att svara på huvudstadsregionens behov av tillväxt och dels ska styra mot ett hållbart sätt för samhällsstrukturen att växa. Detta innebär en förändring i Sibbos samhällsstruktur samt en förändring i planeringskulturen då målet med projektet även är att utveckla samhällsplaneringens sätt och praxis på ett bredare plan. 

 

Material från Eriksnäs delgeneralplan

Observera! Texterna och materialet delgeneralplan för Eriksnäs är föråldrade.

Utvecklandet av området har organiserats mellan Sibbo kommun och den största sammanslutningen av markägare i området.

Kontaktuppgift

Planläggningschef Jarkko Lyytinen
e-postadresser i form: förnamn.efternamn@sibbo.fi

G18 Delgeneralplan för Eriksnäs -> KR4 Planstomme för Söderkullaområdet

Eriksnäs delgeneralplaneområde ligger i Södra Sibbo, söder om Söderkulla tätort och Borgå motorväg. Utvecklandet av området har organiserats mellan Sibbo kommun och den största sammanslutningen av markägare i området. Att utarbeta en granskning på delgeneralplanenivå för detta område är en del av det så kallade områdesutvecklingsprojektet.

I enlighet med de uppdaterade målen är avsikten att utveckla området som ett havsnära, egnahemsdominerat bostadsområde. På samma gång undersöks möjligheterna att placera en småbåtshamn i området. Det korrigerade förslaget till delgeneralplan var framlagt 12.1–4.3.2015. Utifrån de ändrade utvecklingsmålen och utgångsuppgifterna har kommunen beslutat att sammanställa en översiktlig utvecklingsplan för markanvändningen i Eriksnäs tillsammans med den övriga översiktliga utvecklingsplanen för markanvändningen i Söderkullaområdet som en granskning i form av en planstomme i stället för en delgeneralplan med rättsverkningar.

Syftet med planstommen är att skapa en delgeneralplanelik helhetsbild över den framtida markanvändningen i Söderkulla och Eriksnäs som ska styra detaljplaneringen. Jämfört med en delgeneralplan med rättsverkningar är utarbetandet av en planstomme en lättare process, vilket är ett bättre alternativ med hänsyn till planläggningens begränsade resurser. Omfattningen av det område som ska detaljplaneras i Eriksnäs kommer att fastställas i tillämpliga delar i samband med justeringen av generalplanen som startar i år.

Avsikten är att utarbeta en planstomme för Söderkullaområdet åren 2023–2025.

Försslagskedet

Delgeneralplaneförslaget var första gången offentligt framlagt 17.4 – 17.6.2014. På basen av anmärkningar och utlåtanden som lämnades in för planförslaget, bestämdes det att omarbeta planförslaget och framlägga det offentligt på nytt. Det korrigerade planförslaget presenterades på en planutställning den tredje och fjärde februari 2015 på Söderkulla biblioteket.

Korrigerad planförslag var framlagt 12.1.- 4.3.2015.

Kungörelse 8.1.2015 om framläggandet av korrigerat planförslag för Eriksnäs 12.1-4.3.2015.
Plankarta med beteckningar och bestämmelser, pdf
Beteckningar och bestämmelser, pdf
Planbeskrivning, pdf

Bilagor:
Planbeskrivningens bilagor 1-3: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys

Bilagor 4-6  Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11 Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi

Bilagor som lagts till:

Bilaga 12 Rantakorttelitutkielmat

Bilaga 13 Sibbesborgin Sipoonjokeen kohdistuva Natura-arvio
Bilaga 14 Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä
Bilaga 15 Östersundomin yhteisen yleiskaavan vesiliikenneselvitys
Bilaga 16 Responsrapport till utlåtanden och anmärkningar

Tidigare behandlingsskeden

Planförslaget offentligt framlagt 17.4.-17.6. 2014 (första gången)

Planförslaget var första gången offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 17.4 – 17.6.2014 .

Tisdag 13.5.2014 och onsdag 14.5.2014  presenterades delgeneralplaneförslaget vid en planutställning i servicehuset Lindas festsal i Söderkulla. Materialet från planutställningen finns i två delar:
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 1
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 2.

Kungörelse 17.4.2014 om framläggandet av Eriksnäs planförslag 17.4-17.6.2014 (första gången)

Plankarta
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Planbeskrivningens bilagor 1-3: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning, Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys
Bilagor  4-6: Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11: Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi
Bilagor 12-13: Bilaga 12 Delgeneralplanekarta, förminskning samt beteckningar och bestämmelser i delgeneralplanen

 

Beredningsskedet

Promemoria från 29.11.2012 invånarkväll, på finska.

Vidareutvecklat delgeneralplaneutkast, presentationsmaterial från invånarmötet, 29.11.2012
Utkastet till delgeneralplan var framlagt 1.9.-3.10.2011.
Kungörelse 1.9.2011 on framläggandet av Eriksnäs delgeneralplanens utkast 1.9.-3.10.2011
Promemoria från 6.9.2011 invånarkväll, på finska

Utkast till Eriksnäs delgeneralplan, karta

Planutkastets beskrivning:

sidorna 1-19,
sidorna 20-39,

sidorna 40-72,

Bilagor till beskrivningen
Presentation av delgeneralplanens strukturmodeller 23.11.2010

Promemoria från invånarkvällen 23.11.2010, på finska–

Startskedet

Planarbetet kungjordes anhängigt 15.9.2010.

Programmet för deltagande och bedömning uppdaterat 2013.

Laatutavoitteet
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta

Utredningar som berör området, på finska

Utredningar av Ramboll Finland Oy år 2013:
Eriksnäs delgeneralplan –  Tekniska utredningar och planering- osayleiskaavan tekniset selvitykset ja suunnittelu
Eriksnäs delgeneralplan –  behovsprövningen för Natura-bedömningen av Sibboviken – Sipoonjoen Naturatarveharkinta
Eriksnäs delgeneralplan –  konsekvensanalys – vaikutusten arviointi
Bilagor:
Eriksnäs delgeneralplan –  gatuhierarkin – katuhierarkia
Eriksnäs delgeneralplan –  trafikplan – liikennesuunnitelma
Eriksnäs delgeneralplan –  gatunätet södra delen -katuverkko eteläosa
Eriksnäs delgeneralplan –  gatunätet norra delen – katuverkko pohjoisosa
Eriksnäs delgeneralplan –  lättrafikrutter – kevyenliikenteen reitit
Eriksnäs delgeneralplan –  bussförbindelser – bussiyhteydet
Eriksnäs delgeneralplan –  busshållsplatser – bussipysäkit
Eriksnäs delgeneralplan –  trafikprognos och -granskning – liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu
Eriksnäs delgeneralplan –  vattenförsörjningens plankarta – vesihuollon suunnitelmakartta

Översikt av de historiska kartorna 

Planförslaget var första gången offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 17.4 – 17.6.2014 .

Tisdag 13.5.2014 och onsdag 14.5.2014  presenterades delgeneralplaneförslaget vid en planutställning i servicehuset Lindas festsal i Söderkulla. Materialet från planutställningen finns i två delar:
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 1
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 2.

Kungörelse 17.4.2014 om framläggandet av Eriksnäs planförslag 17.4-17.6.2014 (första gången)

Plankarta
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Planbeskrivningens bilagor 1-3: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning, Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys
Bilagor  4-6: Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11: Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi
Bilagor 12-13: Bilaga 12 Delgeneralplanekarta, förminskning samt beteckningar och bestämmelser i delgeneralplanen

 

Beredningsskedet

Promemoria från 29.11.2012 invånarkväll, på finska.

Vidareutvecklat delgeneralplaneutkast, presentationsmaterial från invånarmötet, 29.11.2012
Utkastet till delgeneralplan var framlagt 1.9.-3.10.2011.
Kungörelse 1.9.2011 on framläggandet av Eriksnäs delgeneralplanens utkast 1.9.-3.10.2011
Promemoria från 6.9.2011 invånarkväll, på finska

Utkast till Eriksnäs delgeneralplan, karta

Planutkastets beskrivning:

sidorna 1-19,
sidorna 20-39,

sidorna 40-72,

Bilagor till beskrivningen
Presentation av delgeneralplanens strukturmodeller 23.11.2010

Promemoria från invånarkvällen 23.11.2010, på finska–

Startskedet

Planarbetet kungjordes anhängigt 15.9.2010.

Programmet för deltagande och bedömning uppdaterat 2013.

Laatutavoitteet
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta

Kontaktuppgifter

planläggningschef Eric Roselius, tfn 040 153 1037

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi