KR4 Söderkullan kaavarunko

Kaavarunko

Sibbesborgin osayleiskaavatyötä on päätetty jatkaa tulevaisuudessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijaan kaavarunkomuotoisena tarkasteluna alueeseen tiiviisti kytkeytyvän Eriksnäsin alueen kanssa. Kaavarungon tavoitteena on muodostaa osayleiskaavan kaltainen, asemakaavoitusta ohjaava kokonaiskuva Söderkullan ja Eriksnäsin alueen maankäytön tulevaisuudesta. Oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan nähden kaavarungon laatiminen on prosessina kevyempi, ja huomioi näin paremmin kaavoituksen rajalliset resurssit.

 

Kuva: Röni-Kuva Oy

Missä mennään nyt

Söderkullan kaavarunkoa on ryhdytty laatimaan kunnanhallituksen 25.9.2023 hyväksymän kaavoitusohjelman perusteella vuoden 2024 alussa. Kaavarunkoratkaisun pohjana käytetään Sibbesborgin ja Eriksnäsin osayleiskaavatöiden aineistoja. Kaavarunkotyön tueksi on laadittu suunnitteluperiaatteet, jotka kunnanhallitus hyväksyi 27.5.2024.

KR4 Söderkullan kaavarungon suunnitteluperiaatteet (pdf)

Huhti-toukokuussa 2024 järjestettiin verkkokysely, jolla kartoitettiin kaavarunkoalueen asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemyksiä ja toiveita alueen vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Seuraavaksi kyselyn tulokset analysoidaan, minkä jälkeen ryhdytään laatimaan kaavarunkoehdotusta.

Työn edetessä tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia, joissa esitellään suunnitelmia ja kerätään niistä palautetta ennen päätöksentekoa. Tavoitteena on, että kaavarunko valmistuisi vuoden 2025 syksyllä.

Sibbesborgin osayleiskaavan aineisto

Huom! Sibbesborgin osayleiskaavaan liittyvät tekstit ja aineistot ovat vanhentuneita.

Sibbesborgin osayleiskaavatyötä on päätetty jatkaa tulevaisuudessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijaan kaavarunkomuotoisena tarkasteluna yhdessä, alueeseen tiiviisti kytkeytyvän Eriksnäsin alueen kanssa.

Kaavarungon on tavoitteena muodostaa osayleiskaavan kaltainen, asemakaavoitusta ohjaava kokonaiskuva Söderkullan ja Eriksnäsin alueen maankäytön tulevaisuudesta.

Oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan nähden kaavarungon laatiminen on prosessina kevyempi, ja huomioi näin paremmin kaavoituksen rajalliset resurssit. Kaavarunkoratkaisun pohjana käytetään vuosina 2019–2020 työstettyä Sibbesborgin alustavaa osayleiskaavaehdotusta.

Kaava-alueen rajausta on muutettu niin, että Hitån alue liitetään Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava-alueeseen.
Kuulutus 20200402.

Rakennuskielto

Kunnanhallitus päätti 18.6.2019 § 216, että Sibbesborgin osayleiskaava-alueen kunnanhallituksen päätöksen § 323 (12.12.2017) mukainen rakennuskielto (MRL 38 §) kumotaan ja aluetta koskeva toimenpiderajoitus (MRL 38 § ja 128 §) pidetään voimassa kunnanhallituksen päätöksen § 323 (12.12.2017) mukaisesti.
Toimenpiderajoitus oli voimassa 12.12.2022 saakka (kh 18.6.2019 tekemällä päätöksellä).

G22 Sibbesborgin osayleiskaava
-> KR4 Söderkullan alueen kaavarunko

Etelä-Sipooseen Söderkullan ympäristöön on ollut laadinnassa asemakaavoitusta ohjaava osayleiskaava vuodesta 2012 alkaen. Kaava-alueeseen ja aluekokonaisuuteen liittyy kiinteästi Eriksnäsin osayleiskaava-alue ja suunnitelma.

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.1.–4.3.2015 välisenä aikana. Saadun palautteen pohjalta on tehty lisäselvityksiä koskien luontoa ja viheralueita, liikennettä sekä suunnitteluratkaisun seudullisia vaikutuksia. Merkittävin suunnitteluratkaisuun vaikuttanut muutos on ollut itämetron jatkeen seudullisen ja maakunnallisen suunnittelun päättyminen Majvikiin, minkä takia kaavaratkaisua on ollut tarpeen muuttaa niin, että alueen kehittäminen tukeutuu bussiliikenteen varaan. Suunnitteluratkaisussa on nähty kuitenkin tarpeelliseksi varautua ohjeellisella merkinnällä raideliikenteeseen moottoritien liikennekäytävässä. Alueen kehittämisen pohjana toimivan joukkoliikennemuodon uudelleen määräytyminen on heijastunut myös kaava-alueen asukasmäärän kokonaismitoitukseen, sitä merkittävästi vähentäen.

Sibbesborgin osayleiskaavatyötä on päätetty jatkaa tulevaisuudessa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijaan kaavarunkomuotoisena tarkasteluna yhdessä, alueeseen tiiviisti kytkeytyvän Eriksnäsin alueen kanssa. Kaavarungon on tavoitteena muodostaa osayleiskaavan kaltainen, asemakaavoitusta ohjaava kokonaiskuva Söderkullan ja Eriksnäsin alueen maankäytön tulevaisuudesta.

Kaavarunkoratkaisun pohjana käytetään vuosina 2019–2020 työstettyä Sibbesborgin alustavaa osayleiskaavaehdotusta. Maankäytön ratkaisuja tullaan kuitenkin joltain osin päivittämään vastaamaan muuttuneita tavoitteita sekä aluevarausmerkintöjä yleispiirteistetään mahdollistamaan paremmin muuttuvat tulevaisuuden kuvat. Söderkullan asemakaavoitettavan alueen laajuus tullaan määrittelemään tarvittavilta osin tänä vuonna käynnistyvässä yleiskaavan
tarkistustyössä.

 

G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 12.1.-4.3.2015.

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos 2015

G22 Kuulutus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta 2015
G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen kartta, pdf
G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen selostuksen alkuosa
G22 Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen selostuksen loppuosa

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksen liitteet

G22 Liite 1,    Suunnitteet
G22 Liite 2,    Palvelut ja elinkeinot
G22 Liite 3,    Netzstadt Sibbesborg
G22 Liite 4,    Eco-efficiency, ekotehokkuus: tiivistelmä suomeksi
G22 Liite 5a,  Kestävyyskriteerit
G22 Liite 5b,  Hållbarhetskriterier
G22 Liite 6,    Arkkitehtuuri
G22 Liite 7a,  Program för deltagande och bedömning
G22 Liite 7b,  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
G22 Liite 8,    Natura-arviointi
G22 Liite 9,    Liikenne
G22 Liite 10,  Kehityskuva- Utvecklingsbild för Sibbesborg
G22 Liite 11,  Metron esiselvitys
G22 Liite 12,  Kooste vuoden 2013 seminaareista ja työpajoista
G22 Liite 13,  Lähiruoka
G22 Liite 14a,Sibbesborgin maisema, diplomityön alkuosa
G22 Liite 14b,Sibbesborgin maisema, diplomityön loppuosa
G22 Liite 15,  Vaikutustenarviointi ja vaiheistus
G22 Liite 16,  Luonnossa Sibbesborgissa kyselyn tulokset
G22 Liite 17,  Illustraatio ja havainnekuvat
G22 Liite 18,  Hulevesien hallinnan konsepti
G22 Liite 19,  Itäinen kasvukäytävä

Aiemmat käsittelyvaiheet

Alueen kehittäminen pohjautuu vuonna 2011 järjestetyn Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailun tuloksiin sekä useisiin seudullisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin.

Sipoon yleiskaava 2025:n mukaisesti Söderkullan aluetta on tarkoitus kehittää voimakkaasti. Alueelle laaditaan oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden ensisijaisena tarkoituksena on ohjata asemakaavoitusta ja toteutuksen vaiheistusta.

Sibbesborg on suurimittakaavainen hanke, jonka tavoite on vastata pääkaupunkiseudun kasvutarpeeseen ja toisaalta yhdyskuntarakenteen kestävään kasvutapaan. Se merkitsee muutosta paitsi Sipoon yhdyskuntarakenteessa, myös suunnittelukulttuurissa, sillä hankkeen kautta pyritään kehittämään laajemminkin yhdyskuntasuunnittelun tapaa ja käytäntöjä.

 

Eriksnäsin osayleiskaavan aineisto

Huom! Eriksnäsin osayleiskaavaan liittyvät tekstit ja aineistot ovat vanhentuneita.

Alueen kehittäminen on organisoitu Sipoon kunnan ja alueen suurimman maanomistajayhteenliittymän kanssa.

G18 Eriksnäsin osayleiskaava -> KR4 Söderkullan alueen kaavarunko

Osayleiskaavatasoisen tarkastelun laatiminen alueelle on osa tätä ns. aluekehityshanketta. Päivittyneiden tavoitteiden mukaisesti, aluetta on tarkoitus kehittää merellisenä omakotivaltaisena asuinalueena. Samalla tutkitaan yleiskaavan mukaista venesataman sijoittamista alueelle. Korjattu osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 12.1.– 4.3.2015.

Alueen muuttuneiden kehittämistavoitteiden ja lähtötietojen pohjalta Eriksnäsin yleispiirteinen maankäytön kehittämistä koskeva suunnitelma on päätetty tehdä yhdessä muun Söderkullan alueen maankäytön yleispiirteinen kehittämissuunnitelman kanssa, oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijaan kaavarunkomuotoisena tarkasteluna.

Kaavarungon on tavoitteena muodostaa osayleiskaavan kaltainen, asemakaavoitusta ohjaava kokonaiskuva Söderkullan ja Eriksnäsin alueen maankäytön tulevaisuudesta. Oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan nähden kaavarungon laatiminen on prosessina kevyempi, ja huomioi näin paremmin kaavoituksen rajalliset resurssit. Eriksnäsin asemakaavoitettavan alueen laajuus tullaan määrittelemään tarvittavilta osin tänä vuonna käynnistyvässä yleiskaavan tarkistustyössä.

Söderkullan alueen kaavarunko on tavoitteena laatia vuosina 2023–2025.

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus oli ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä 17.4 – 17.6.2014. Kaavaehdotuksesta jätettiin muistutuksia ja lausuntoja joiden pohjalta kaavaehdotusta päätettiin muokata ja asettaa se sen jälkeen korjattuna ehdotuksena uudelleen nähtäville. Korjattua kaavaehdotusta esiteltiin 3. ja 4. helmikuuta 2015 kaavanäyttelyssä Söderkullan kirjastossa.

Korjattu kaavaehdotus oli nähtävillä 12.1.-4.3.2015.

Kuulutus 8.1.2015 Eriknäsin korjatun kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 12.1-4.3.2015
Korjattu kaavaehdotus, kartta
Kaavamääräykset
Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostus

Liitteet kaavaehdotuksen ensimmäisestä nähtävilläolosta
Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteet 1-3 ensimmäisestä nähtävilläolosta: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2 Program för deltagande och bedömning, Liite 3 Kulttuurimaisemaselvitys

Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteet  4-6 ensimmäisestä nähtävilläolosta: Liite 4 Tekniset selvitykset, Liite 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Liite 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

Korjatun kaavaehdotuksen kaavaselostuksen liitteet  7-11 ensimmäisestä nähtävilläolosta: Liite 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Liite 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Liite 9 Katutilat, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi

Lisätyt liitteet:
Lisätty liite 12 Rantakorttelitutkielmat,

Lisätty liite 13 Sibbesborgin Sipoonjokeen kohdistuva Natura-arvio
Lisätty liite 14 Pääkaupunkiseudun itäinen kasvukäytävä
Lisätty liite 15 Östersundomin yhteisen yleiskaavan vesiliikenneselvitys
Lisätty liite 16 Vastineraportti kaavaehdotuksesta tulleisiin lausuntoihin ja muistutuksíin

Planförslaget var första gången offentligt framlagt i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen 17.4 – 17.6.2014 .

Tisdag 13.5.2014 och onsdag 14.5.2014  presenterades delgeneralplaneförslaget vid en planutställning i servicehuset Lindas festsal i Söderkulla. Materialet från planutställningen finns i två delar:
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 1
Materialet från planutställningen den 13 och 14 Maj 2014, del 2.

Kungörelse 17.4.2014 om framläggandet av Eriksnäs planförslag 17.4-17.6.2014 (första gången)

Plankarta
Planbeteckningar och -bestämmelser
Planbeskrivning

Planbeskrivningens bilagor 1-3: Bilaga 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning, Bilaga 3 Kulttuurimaisemaselvitys
Bilagor  4-6: Bilaga 4 Tekniset selvitykset, Bilaga 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Bilaga 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys
Bilagor 7-11: Bilaga 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Bilaga 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Bilaga 9 Katutilat, Bilaga 10 Delgeneralplaneutkastets responsrapport, Bilaga 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi
Bilagor 12-13: Bilaga 12 Delgeneralplanekarta, förminskning samt beteckningar och bestämmelser i delgeneralplanen

 

Beredningsskedet

Promemoria från 29.11.2012 invånarkväll, på finska.

Vidareutvecklat delgeneralplaneutkast, presentationsmaterial från invånarmötet, 29.11.2012
Utkastet till delgeneralplan var framlagt 1.9.-3.10.2011.
Kungörelse 1.9.2011 on framläggandet av Eriksnäs delgeneralplanens utkast 1.9.-3.10.2011
Promemoria från 6.9.2011 invånarkväll, på finska

Utkast till Eriksnäs delgeneralplan, karta

Planutkastets beskrivning:

sidorna 1-19,
sidorna 20-39,

sidorna 40-72,

Bilagor till beskrivningen
Presentation av delgeneralplanens strukturmodeller 23.11.2010

Promemoria från invånarkvällen 23.11.2010, på finska–

Startskedet

Planarbetet kungjordes anhängigt 15.9.2010.

Programmet för deltagande och bedömning uppdaterat 2013.

Laatutavoitteet
Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta

Aiemmat käsittelyvaiheet

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.4 – 17.6.2014 ensimmäisen kerran

Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti 17.4 – 17.6.2014.

Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin tiistaina 13.5.2014 ja keskiviikkona 14.5.2014  Söderkullan palvelutalo Lindassa pidetyssä kaavanäyttelyssä.

Osayleiskaavaehdotusta esittelevän kaavanäyttelyn 13-14.5.2014 esittelymateriaalin alkuosa,

Kaavanäyttelyn esittelymateriaalin loppuosa.

Kuulutus 17.4.2014 Eriksnäsin osayleiskaavan kaavaehdotuksen nähtävilläolosta 17.4.-17.6.2014
Kaavaehdotuskartta
Kaavamerkinnät
Kaavaselostus

Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet  1-3: Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Liite 2 Program för deltagande och bedömning
Liite 3 Kulttuurimaisemaselvitys

Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet  4-6: Liite 4 Tekniset selvitykset, Liite 5 Sibbesborgin palvelut ja elinkeinot, Liite 6 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen hulevesiselvitys

Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet  7-11: Liite 7 Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 2010-2012, Liite 8 Sipoonjoen Natura-tarveharkinta, Liite 9 Katutilat, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 10 Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti, Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi

Kaavaehdotuksen selostuksen liitteet 12-13: Liite 11 Eriksnäsin osayleiskaavan vaikutustenarviointi, Liite 12 Osayleiskaavaehdotuskartta, pienennös sekä osayleiskaavamerkinnät ja -määräykset

Valmisteluvaihe

Asukastilaisuuden 29.11.2012 muistio
Tilaisuuden 29.11.2012 kehitetyn kaavaluonnoksen esittelyaineisto.

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 1.9.-3.10.2011.

Kuulutus osayleiskaavaluonnoksen nähtävilläolosta 1.9.2011
Tilaisuuden 6.9.2011 muistio

Luonnos osayleiskaavaksi, kartta

Kaavaluonnoksen selostus:
sivut 1-19
sivut 20-39

sivut 40-71
Kaavaluonnoksen selostuksen liitteet

Osayleiskaavan rakennemallien esittely 23.11.2010
Tilaisuuden 23.11.10 muistio_

 

Aloitusvaihe

Kaavatyö kuulutettiin vireille 15.9.2010.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 8.3.2013)

Laatutavoitteet

Visio Eriksnäsin tulevaisuudesta

Aluetta koskevia selvityksiä pdf-tiedostoina

Ramboll Finland Oy:n tekemät selvitykset vuonna 2013:
Eriksnäsin osayleiskaavan tekniset selvitykset ja suunnittelu
Eriksnäsin osayleiskaava: Sipoonjoen Naturatarveharkinta
Eriksnäsin osayleiskaavan – vaikutusten arviointi
Liitteet
Eriksnäsin osayleiskaavan katuhierarkia
Eriksnäsin osayleiskaavan liikennesuunnitelma
Eriksnäsin osayleiskaavan katuverkko eteläosa
Eriksnäsin osayleiskaavan katuverkko pohjoisosa
Eriksnäsin osayleiskaavan kevyenliikenteen reitit
Eriksnäsin osayleiskaavan bussiyhteydet
Eriksnäsin osayleiskaavan bussipysäkit
Eriksnäsin osayleiskaavan liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelu
Eriksnäsin osayleiskaavan vesihuollon suunnitelmakartta

Historialliset kartat

Hulevesiselvitys

 

Yhteyshenkilö

Eric Roselius, kaavoituspäällikkö, puh. 040 153 1037

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi