RA 4 Stranddetaljplaneändring för Krokholmen

Stranddetaljplaneändring

Planområdet ligger i Krokholmsnäset i södra hörnet av Löparö. Planändringen berör lägenheterna 753-418-1-219,
753-418-1-273 och 753-418-1-281.
Avsikten med stranddetaljplanen är att utreda strandbyggrätterna och placera de dimensionerade byggrätterna på ändamålsenliga platser.
Planeringsområdet är i privat ägo.

Kontaktpersoner

Jarkko Lyytinen, planläggningschef
puh. 050 409 3957

Ingenjörbyrå Poutanen,
DI Juha Poutanen, tfn. 0400 480 338
juha.poutanen@poutanenoy.fi

Laga kraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.3.2021 § 23 godkänt ändringen av stranddetaljplanen RA4 för Krokholmen.
Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse 12.5.2021 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.3.2021 § 23 godkänt korrigeringen av stranddetaljplan RA4 Krokholmen, rättad enligt NMT-centralens rättelseuppmaning.
Planen har ändrats så, att punkten i de allmänna bestämmelserna om byggande av vattenklosett har korrigerats. Genom ändringen begränsas anslutningsvillkoret inte endast till ett visst vattenandelslags avlopssnät. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt från och med 23.3.2021 i kommunens allmänna datanät. https://sipoose.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202179-5

Mötesärende i pdf-format 15.3.2021 § 23
Anvisning för ändringssökande (pdf)
RA4 kungörelse 8.4.2021(pdf)

Korrigerat och godkänt planmaterial 15.3.2021 § 23
RA4 Plankarta (pdf)
RA4 Beskrivning (pdf)

Tidigare hade fullmäktige genom sitt beslut 7.12.2020 § 83 godkänt RA4 Ändring av stranddetaljplan för Krokholmen. Protokollet över beslutet om godkännande fanns framlagt från och med 15.12.2020 i kommunens allmänna datanät.

Protokollsutdrag och besvärsanvisning (pdf)
Kungörelse 17.12.2020 (pdf)

Godkänt planmaterial 7.12.2020 § 83
Plankarta (pdf)
Beskrivning (pdf)
Responsrapport (pdf)

 

Tidigare behandlingsskeden

Förslagsskedet

Förslaget till stranddetaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning var framlagda i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 8.8 – 9.9.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 9.9.2019 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 8.8.2019 (pdf)
Kommunstyrelsens beslut om framläggande 18.6.2019 § 215 (pdf)

Plankarta, förslag (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
1 Plankarta (pdf)
2 Utredning om strandlinje, fastighetsgränser och tillanding (pdf)
3-4 Dimensioneringsutredning, stamfastighetsutredning, Utredning om byggandets omfattning (pdf)
5 Rapport över bemötanden i utkastskedet (pdf)
6 Uppföljningsblankett (pdf)

Beredningsskedet

Beredningsmaterialet var framlagt under tiden 13.8.-14.9.2015.

Kungörelse om framläggandet av beredningsmaterialet 13.8.2015 pdf

Materialet som pdf-filer:

Utkast till stranddetaljplan

Planbeskrivning

Stomlägenhetsutredning

Program för deltagande och bedömning (uppdaterad 19.2.2015)

Eventuella åsikter ska vara kommunen tillhanda senast 14.9.2015 kl. 15.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn: RA 4 Krokholmen.

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 15.11.2013.

RA 4 Kungörelse om anhängiggörande (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)