Meddelande om beslut – Beslut enligt miljöskyddslagen: Ändrande av miljötillstånden för plastfabrikerna och tillstånd för inledande av verksamheten, Borgå

Beslut enligt miljöskyddslagen

Beslutsnr
122/2024
Dnr
ESAVI/37269/2023
Sökande
Borealis Polymers Oy

Ärende
Ändrande av miljötillstånden för plastfabrikerna och tillstånd för inledande
av verksamheten, Borgå

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 5.6.-12.7.2024 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.

Meddelande (pdf)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd

 

Senast uppdaterad 05.06.2024