G 26 Delgeneralplan för Norra Paipis

Delgeneralplan

Genom delgeneralplaneringen av byområdena strävar kommunen efter att utveckla byarna och styra markanvändningen så att nybyggande anvisas till ställen som är lämpliga med hänsyn till landskapet och miljön och som kompletterar den befintliga bystrukturen.

Målet är att styra markanvändningen i Paipis området genom att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkan. I enlighet med riktlinjerna som kommunstyrelsen i Sibbo fastställt ska delgeneralplanen utarbetas genom att undersöka och tillämpa en ny metod vid dimensioneringen av byggrätt. Vid definieringen av zoner används som kriterier bl.a. natur- och kulturvärden samt närheten till skola, daghem, vattenledning och avloppsnät, vägnätets kapacitet och tillgängligheten till kollektivtrafik.

Målet med delgeneralplanearbetet är att utveckla byområdet genom att anvisa byggandet till områden som är lämpliga för landskapet, miljön och den existerande infrastrukturen samt att göra byns centrum tätare.

Norra Paipis åkrar

Vad händer nu

Fullmäktige har genom sitt beslut 8.4.2024 § 17 godkänt delgeneralplanen för G26 Norra Paipis. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 16 april 2024 i kommunens allmänna datanät.

Besvär över beslutet om godkännande har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol.

Godkänt planmaterial:

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beteckningar (pdf)

Beteckningar_A4 (pdf)

Byggplatser fastighetsvis (pdf)

Byggplatser och väganslutningar (pdf)

Dimensioneringssystemet (pdf)

Dimensioneringstabell (pdf)

Responsrapport (pdf)

 

Rapporter:

Päivitetty luontoselvitys (pdf)

Luontoselvityksen_liite_A3 (pdf)

Liikenneselvitys (pdf)

 

 

Mer information:

Frågor som rör dimensionering och planeringslösningar: A-Konsultit, Staffan Lodenius, tfn +358 50 596 5421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Frågor som rör planprocessen och tidtabeller: Sibbo kommun, planläggningschef Eric Roselius, tfn +358 40 153 1037, eric.roselius(at)sibbo.fi

Tidigare behandlingsskeden

Planförslag 2023

G26 Delgeneralplan för Norra Paipis lades fram på nytt på våren 2023.
Det korrigerade förslaget till delgeneralplan för Norra Paipis var offentligt framlagd 6.4.2023-30.6.2023 på planens webbplats och vid kundbetjäningsdisken SibboInfo Nickby, huvudbiblioteket, Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo.

Delgeneralplanen presenterades i Widegård (Paipisvägen 1134, Sibbo) 18.4.2023 kl. 17-19.

Eventuella anmärkningar mot planen ska lämnas in skriftligen till Sibbo kommunstyrelsen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO senast 30.6.2023 kl.16.00, med rubrik: G26 Delgeneralplan för Norra Paipis.

 

Materialer:

Kungörelse
Plankarta
Planbeskrivning
Planbestämmelser och -anteckningar
Responsrapport gällande planförslaget
Byggbarhetszoner baserade dimensioneringssystemet
Dimensioneringstabell, stomlägenheter 1.1.2000
Antalet byggplatser fastighetsvis
Väganslutningar
Byggplatser och väganslutningar
Beslustfaser 2013-2020

 

Det korrigerade detaljplaneförslaget beredades på nytt.  Markanvändningssektionen återremitterade planen till beredning vid sitt möte i mars 2022 och kommunstyrelsen fastställde vid sitt möte 28.3.2022 de reviderade planeringsprinciperna som grund för den fortsatta planeringen. Det korrigerade detaljplaneförslaget grundar sig på planförslaget 2/2019.

Det nya delgeneralplaneförslagets dimensionering i fördelaktighetszonerna fastställdes enligt följande:

Zonerna 3 och 4 förblir oförändrade. Om det finns en risk för att detaljplanetröskeln överskrids i zonerna 1 och 2, minskas antalet byggplatser vid behov. På samma sätt kan antalet byggplatser minskas i zonerna 1 och 2 om det totala antalet byggplatser hotar att bli för stort.

Målet är att förslaget till delgeneralplan läggs fram på nytt under året 2023 om det är möjligt.

För växelverkan gällande framlagd planförslag kommer kommunen att använda olika verktyg t.ex.  videoframställningar, etc.

 

Ett korrigerad förslag till delgeneralplan för Norra Paipis 2021-2023

På basis av myndighetsutlåtandena och förhandlingarna har det varit nödvändigt att precisera planeringsprinciperna för att utarbeta ett korrigerat förslag till delgeneraplan år 2022. Planeringsprinciperna som ska preciseras är framför allt helhetsdimensioneringen, möjligheten till två bostäder och sidobostäder, tvärsnittstidpunkten samt tillämpningen av 44 § i markanvändnings- och bygglagen. Planeringsprinciper här.
De preciserade planeringsprinciperna godkändes av markanvändningssektionen och kommunstyrelsen i april 2020. Protokollsutdrag här.

Uppdaterat program för deltagande och bedömning

Vi har ansett det nödvändigt att göra en video där vi presenterar arbetet med Delgeneralplan för Norra Paipis.

Videons viktigaste syfte är att presentera markanvändningssektionens och kommunstyrelsens principer om hur planarbetet ska framskrida.

Planförslag 2/2019

Kommunstyrelsen fattade 12.3.2019 beslut om att förlänga framläggningstiden för delgeneralplanen fram till 15.4.2019. Planförslaget var framlagd 25.2.-15.4.2019.
Kungörelse 15.3.2019

(Kungörelse 21.2.2019, pdf)

Plankarta, pdf
Planbeteckningar och -bestämmelserna, pdf
Planbeskrivning, pdf
Bilagor
Dimensioneringssystemet, pdf
Dimensioneringstabell, pdf
Byggplatser fastighetsvis, pdf
Responsrapport, pdf

Alla skriftliga anmärkningar togs emot fram till 15.4.2019 kl.14:00, oberoende av datum på blanketterna.

NMT-centralens utlåtande om planförslaget 17.4.2019, på finska, pdf

 

Processen 2017-2019:

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 27.11.2017 och beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

Det har det gjorts ändringar i planen enligt markanvändningssektionens anvisningar och ärendet behandlades på nytt i markanvändningssektionen 19.3.2018, där det remitterades på nytt för beredning.

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 24.9.2018 och beslöt remittera ärendet för fortsatt beredning.

Markanvändningssektionen i Sibbo kommun behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis vid sitt möte 19.11.2018 och beslöt igen remittera ärendet för fortsatt beredning.

Kommunstyrelsen behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis 12.2.2019 och beslöt lägga fram planförslaget.

Kommunstyrelsen behandlade delgeneralplanen för Norra Paipis 12.3.2019 och beslöt om att förlänga framläggningstiden för delgeneralplanen fram till 15.4.2019.

Planutkastet

Markanvändningssektionen beslöt december 2016 lägga fram planutkastet för Norra Paipis delgeneralplan och det övriga beredningsmaterialet.

Planen var framlagd 30.1.-28.2.2017

Utkastet till delgeneralplan och det övriga beredningsmaterialet:

Kungörelse 25.1.2017, pdf
Planutkastet, pdf
Planbeteckningar och -bestämmelser, pdf
Planbeskrivning, pdf
Landskapsutredning – på finska, pdf
Utredning om boknätfjäril på finska, pdf
Utredning om flygekorre på finska, pdf
Naturabedömning på finska, pdf
Dimensioneringssystem, pdf
Strukturmodeller, pdf

Utlåtanden om planutkastet, pdf

Andra invånartillfället 7.2.2017

Presentationen på byakvällen 7.2.2017, pdf

Program för deltagande och bedömning 8.2.2016 (OAS).
Kungörelse 18.2.2016

Byggförbud 

 

 

Första invånartillfället 29.2.2016

Presentation 29.2.2016 invånartillfälle, ppt
Sammandrag av grupparbeten

Sammandrag av svaren på enkäten som gäller Norra Paipis, på finska

Rapport över utgångsläget 12.4.2016 

 

Dimesioneringsseminarium 13.5.2016 Lilla Villan

Dimensioneringsseminariets program 13.5.2016 Lilla Villan, pdf
Matti Laitio: Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella,  Ympäristöministeriö, pdf
Anita Pihala: Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä, pdf
Staffan Lodenius: Mitoitusseminaarin yleisesitys, pdf

Panu Söderström: Paikkatietopohjaisiin edullisuusvyöhykkeisiin perustuva mitoitusjärjestelmä, pdf
Promemoria från dimensioneringsseminariet 13.5.2016 – på finska, pdf

Utredningar

Utredningar som gäller delgeneralplaneområdet:

Sipoon tieliikenteen meluselvitys 2006, reviderad 2010

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys 2006

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi, 2007

Sipoon manneralueen esihistoriallisen ajan ja saariston esihistoriallisen sekä historiallisen ajan muinais-jäännösten inventointi, 2007

Sipoon lepakkokartoitus, 2006

Kaupan palveluverkkoselvitys, 2025

Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys, 2008

Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset, 2006

Ekologinen verkosto Itä-Uudenmaan liiton alueella, 2002

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnon ympäristöt (MALU), 2010

Sibbo kommuns grön- och rekreationsområdesstrategi, 2011

Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella Sipoossa, Pornaisissa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014-2023, Sipoon kunta 2014-2023

Sipoon kunnan vesi- ja viemäriverkosto 2015

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma, 2012

 

HRT:s utredningar som gäller trafik:

Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus, SAVU&MASA

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2015

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma, 2011

Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely, 2011

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma 2013