Anhängiga generalplaner

Generalplaner utarbetas för hela kommunen eller en del av kommunen (delgeneralplan). I generalplaner fastställs huvudlinjerna för markanvändningen i kommunen och kommunstrukturen. Generalplanerna styr samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller delområdet och sammanjämkar verksamheterna. I planerna lägger man fram principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisar det huvudsakliga syftet med områdena, t.ex. för boende, rekreation eller arbetsplats- och trafikområden.

Generalplanerna styr detaljplanläggningen och övrig planering samt byggandet. Kommunen utarbetar och godkänner generalplaner.

Planering av G18 Delgeneralplan för Eriksnäs och G22 Delgeneralplan för Sibbesborg fortsätter så att området planeras som planstomme KR4.

Norra Paipis delgeneralplan