Anhängiga generalplaner

Generalplaner utarbetas för hela kommunen eller en del av kommunen (delgeneralplan). I generalplaner fastställs huvudlinjerna för markanvändningen i kommunen och kommunstrukturen. Generalplanerna styr samhällsstrukturen och markanvändningen i kommunen eller delområdet och sammanjämkar verksamheterna. I planerna lägger man fram principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisar det huvudsakliga syftet med områdena, t.ex. för boende, rekreation eller arbetsplats- och trafikområden.

Generalplanerna styr detaljplanläggningen och övrig planering samt byggandet. Kommunen utarbetar och godkänner generalplaner.