G 26 Pohjois-Paippisten osayleiskaava

Osayleiskaava

Kyläalueiden osayleiskaavoituksella pyritään kehittämään kyläalueita ja ohjaamaan alueen maankäyttöä siten, että uudisrakentaminen osoitetaan maiseman ja ympäristön kannalta soveltuviin paikkoihin täydentämään olemassa olevaa kylärakennetta.

Tavoitteena on ohjata Paippisten alueen maankäyttöä laatimalla oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Sipoon kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti osayleiskaavan laatimisessa tutkitaan ja sovelletaan uutta menetelmää määritellä rakennusoikeuden mitoitus.  Vyöhykkeiden määrittämisessä käytetään kriteereinä mm. luonto- ja kulttuuriarvoja sekä koulun, päiväkodin, vesijohdon ja viemäriverkon läheisyyttä, tieverkon kapasiteettia ja joukkoliikenteen saavutettavuutta. Osayleiskaavatyön tavoitteena on kehittää kyläaluetta osoittamalla uudisrakentaminen maiseman, ympäristön ja olevan infrastruktuurin kannalta soveltuviin paikkoihin sekä tiivistää kylän keskustaa.

Pohjois-Paippisten peltomaisemaa

Missä mennään nyt

Valtuusto on päätöksellään 8.4.2024 § 17 hyväksynyt G26 Pohjois-Paippisten osayleiskaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 16. huhtikuuta 2024 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Hyväksytty kaavamateriaali:

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Kaavamerkinnät (pdf)

Kaavamerkinnät A4 (pdf)

Rakennuspaikat kiinteistöittäin (pdf)

Rakennuspaikat ja liittymätarkastelu (pdf)

Mitoitusjärjestelmä (pdf)

Mitoitustaulukko (pdf)

Palauteraportti (pdf)

 

Päivitetyt selvitykset:

Päivitetty luontoselvitys (pdf)

Luontoselvityksen liite A3 (pdf)

Liikenneselvitys (pdf)

 

Lisätietoja antavat

Mitoitusta ja suunnitteluratkaisuja koskevissa asioissa: A-Konsultit, Staffan Lodenius, puh. +358 50 596 5421, staffan.lodenius@a-konsultit.fi

Kaavaprosessia ja aikatauluja koskevissa asioissa: Sipoon kunta

Aiemmat käsittelyvaiheet

Kaavaehdotus 2023

Pohjois-Paippisten korjattu osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 6.4.2023–30.6.2023 kaavan internetsivuilla sekä SipooInfo Nikkilän asiakaspalvelupisteessä pääkirjastossa osoitteessa Pohjoinen Koulutie 2, 04130 SIPOO.

Osayleiskaavasuunnitelmaa esiteltiin Widegårdissa (Paippistentie 1134, Sipoo) 18.4.2023 klo 17–19.

Mahdolliset muistutukset kaavasuunnitelmasta oli toimitettava kirjallisina 30.6.2023 klo 16.00 mennessä  Sipoon kunnanhallitukselle osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO, otsikolla: G26 Pohjois-Paippisten osayleiskaava.

Materiaalit

Kuulutus
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaavamääräykset ja -merkinnät
Ehdotusvaiheen palauteraportti
Edullisuusvyöhykkeisiin perustuva mitoitusjärjestelmä
Mitoitustaulukko, kantakiinteistöt 1.1.2000
Rakennuspaikat kiinteistöittäin
Liittymätarkastelu
Rakennuspaikat ja liittymätarkastelut
Päätöskäsittelyt 2013-2020

Pohjois-Paippisten osayleiskaavan korjattua ehdotusta valmisteltiin uudelleen (kaava palautettiin valmisteluun maaliskuun 2022 maankäyttöjaostossa) ja kunnanhallitus määritteli (kh 28.3.2022) jatkovalmistelun pohjaksi tarkennettujen suunnitteluperiaatteiden tarkistukset: Korjatun osayleiskaavaehdotuksen tarkistus pohjautuu kaavaehdotukseen 2/2019.

Laadittavan korjatun osayleiskaavaehdotuksen mitoituksiksi määriteltiin edullisuusvyöhykkeiden osalta seuraavaa:

Vyöhykkeet 3 ja 4 säilyvät ennallaan. Jos vyöhykkeillä 1 ja 2 on vaara ylittää asemakaavakynnys, niin rakennuspaikkoja vähennetään tarvittaessa. Samoin vyöhykkeiden 1 ja 2 rakennuspaikkoja voidaan vähentää, jos rakennuspaikkojen kokonaismäärä uhkaa kasvaa liian isoksi.

Kunta tulee käyttämään nähtävillä olevan kaavaehdotuksen vuorovaikutuksessa harkintansa mukaan erilaisia välineitä esim. videoesittelyjä, jne.

Korjatun osayleiskaavaehdotuksen laatiminen 2021-2023

Saatujen viranomaislausuntojen sekä käytyjen neuvotteluiden pohjalta korjatun osayleiskaavaehdotuksen laatimiseksi on ollut tarpeen tarkentaa suunnitteluperiaatteita. Näitä tarkennettavia suunnitteluperiaatteita ovat olleet erityisesti kokonaismitoitus, kaksiasuntoisuus ja sivuasunnot, poikkileikkausajankohta sekä MRL:n 44 § :n soveltaminen. Suunnitteluperiaatteet tässä. Tarkennettavat suunnitteluperiaatteet on hyväksytty sekä maankäyttöjaostossa että kunnanhallituksessa huhtikuussa 2020. Päätöspöytäkirja tässä.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Olemme katsoneet tarpeelliseksi luoda videon, jossa esittelemme Pohjois-Paippisten osayleiskaavan tilannetta ja jatkoa.

Videon tärkein sisältö on maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen huhtikuun 2020 kokouksissaan hyväksymien etenemisperiaatteiden esittely.

Tutustu videoon tässä.

Kaavaehdotus 2/2019

Kunnanhallitus päätti 12.3.2019 jatkaa Pohjois-Paippisten osayleiskaavan nähtävillaoloa. Nähtävilläoloaika oli 25.2.-15.4.2019.
Kuulutus 15.3.2019, pdf
(Kuulutus 21.2.2019, pdf)

Kaavakartta, pdf
Kaavamerkinnät ja määräykset, pdf
Kaavaselostus, pdf
Liitteet:
Mitoitusjärjestelmä, pdf
Mitoitustaulukko, pdf
Rakennuspaikat kiinteistöittäin, pdf
Palauteraportti, pdf

Kaikki kirjalliset muistutukset otettiin vastaan 15.4.2019 klo 14:00 asti, lomakepohjien merkinnöistä välittämättä.

 ELY:n lausunto kaavaehdotuksesta, pdf

Etenemisprosessi 2017-2019:

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 27.11.2017 ja päätti palauttaa kaavan valmisteluun.

Kaavaan tehtiin muutoksia maankäyttöjaoston evästysten mukaan ja asiaa käsiteltiin uudelleen jaostossa 19.3.2018. Kokouksessa asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 24.9.2018 ja päätti palauttaa kaavan valmisteluun.

Sipoon kunnan maankäyttöjaosto käsitteli Pohjois-Paippisten osayleiskaavaehdotusta kokouksessaan 19.11.2018 ja päätti jälleen palauttaa kaavan valmisteluun.

Kaavaehdotus meni kunnanhallituksen käsittelyyn 12.2.2019 ja kunnanhallitus päätti asettaa osayleiskaavan nähtäville.

Osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloa on päätetty jatkaa 15.4.2019 saakka kunnanhallituksen 12.3.2019 tekemällä päätöksellä.

Kaavaluonnos

Maankäyttöjaosto päätti kokouksessaan joulukuussa 2016 asettaa Pohjois-Paippisten osayleiskaavan kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston nähtäville.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1.-28.2.2017

Osayleiskaavaluonnos ja valmisteluaineistot:

Kuulutus 25.1.2017, pdf
Kaavaluonnos, pdf
Merkinnät ja määräykset, pdf
Kaavaselostus, pdf
Maisemaselvitys, pdf
Kirjoverkkoperhosselvitys, pdf
Liito-oravaselvitys, pdf
Natura-arvio, pdf
Mitoitusjärjestelmä, pdf
Rakennemallit, pdf 

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot, pdf 

 

Toinen asukasilta 7.2.2017

Toisen asukasillan 7.2.2017 esittelymateriaali, pdf, 26Mt

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.2.2016 (OAS).
Kuulutus 18.2. 2016
Rakennuskieltoalue

Ensimmäinen asukasilta 29.2.2016

Ensimmäisen asukasillan 29.2.2016 esittelymateriaali, pdf 42 Mt
Ryhmätöiden yhteenveto

Pohjois-Paippisten osayleiskaavan kyselyn yhteenveto

Lähtötietoraportti 12.4.2016, pdf

 

Mitoitusseminaari 13.5.2016 Lilla Villan

Mitoitusseminaarin ohjelma 13.5.2016 Lilla Villan, pdf
Matti Laitio: Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella,  Ympäristöministeriö, pdf
Anita Pihala: Maaseutualueiden kaavoituksen periaatteet Nurmijärvellä, pdf
Staffan Lodenius: Mitoitusseminaarin yleisesitys, pdf

Panu Söderström: Paikkatietopohjaisiin edullisuusvyöhykkeisiin perustuva mitoitusjärjestelmä, pdf
Mitoitusseminaarin 13.5.2016 muistio, pdf

 

Selvitykset

Aiemmin tehdyt, aluetta koskevat selvitykset

Sipoon tieliikenteen meluselvitys 2006, päivitetty 2010

Sipoon_kulttuuriymparisto ja rakennusperintoselvitys_ Lehto Peltonen Valkama 2006

Sipoon_historiallisen_ajan_muinaisjaannosten_inventointi vuonna_2007 Museovirasto

Sipoon manneralueen esihistoriallisen ajan ja saariston esihistoriallisen sekä historiallisen ajan muinais-jäännösten inventointi, 2007

Sipoon_lepakkokartoitus_Wermundsen Consulting 2006

Kaupan palveluverkkoselvitys, 2025

Sipoon yleiskaava 2025 – Liikenneverkkoselvitys, 2008

Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset, 2006

Ekologinen verkosto Itä-Uudenmaan liiton alueella, 2002

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnon ympäristöt (MALU), 2010

Sipoon viher- ja virkistysaluestrategia 2011

Maisemanhoidon ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Sipoonjoen valuma-alueella Sipoossa, Pornaisissa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2014-2023, Sipoon kunta 2014-2023

Sipoon kunnan vesi- ja viemäriverkosto 2015

Sipoon liikenneturvallisuussuunnitelma, 2012

HSL:n liikenneselvityksiä:

Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus, SAVU&MASA

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2015

Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma, 2011

Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely, 2011

Sipoon joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys, palvelutason määrittäminen ja linjastosuunnitelma 2013