TM 6 Tallmobågen

Detaljplan

Planeringsområdet omfattar cirka 62 hektar och ligger i Tallmo bycentrum i ett område som gränsar till Mårtensbyvägen och Golf Talma. I övrigt omges området huvudsakligen av ett lantligt, odlat åkerlandskap. Målet med detaljplaneringen är att bygga ett mångsidigt och byliknande bostadsområde för cirka 1 500–1 700 invånare i närheten av det framtida Tallmo centrum och tågstationen för persontrafik

Planområde på flygbild

Vad händer nu

Utkastskedet

Utkastet till detaljplan är framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 13.10.2022–17.11.2022 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under kundbetjäningens öppettider. Man kan också bekanta sig med det förberedande materialet till planutkastet här på kommunens webbplats.
Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 17.11.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 13.10.2022 (pdf)

Översiktsplan (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):
Bilaga 1. Översiktsplanens material
Bilaga 2. Program för deltagande och bedömning, 23.9.2022
Bilaga 3. Koncept för Tallmobågen
Bilaga 4. Planområdets fastigheter
Bilaga 5. Naturinventering
Bilaga 6. Byggbarhetsutredning
Bilaga 7. Utredning av byggnadshistoria och kulturmiljö
Bilaga 8. Tallmo skola byggnadshistoriska utredning
Bilaga 9. Arkeologisk inventering
Bilaga 10. Undersökning av förorenad mark

Tidigare skeden

Konceptarbete

Under våren 2022 har vi tillsammans med en planeringskonsult utarbetat alternativa koncept som bygger på områdets egenskaper och attraktionsfaktorer och undersökt kombinationer av dessa på en allmän nivå. I konceptarbetet har vi beaktat bland annat de undersökningar och utredningar som gjordes i samband med delgeneralplaneringen av Tallmo, resultaten av kartundersökningen som offentliggjordes i mars 2022 samt den allmänna responsen om programmet för deltagande och bedömning. Utgående från konceptet kommer vi att utarbeta ett förslag till detaljplan och ett invånarmöte ordnas under den tid som förslaget är framlagt. Även alla koncept från beredningsfasen och planeringsprinciperna som utarbetats utgående från dem presenteras mera ingående vid höstens invånarmöte och på projektets webbplats i samband med att detaljplanen läggs fram.

Beredningsskedet

Beredningsskedets material

TM6 vetovoimatekijät ja tunnuspiirteet (pdf) (områdets egenskaper och attraktionsfaktorer)

 

Resultaten av beredningsskedets kartenkät har publicerats

Vi frågade er vad ni tycker om planläggningen av Tallmobågen i Sibbo och markera på kartan hur ni vill att området ska utvecklas. Vi har gjort en sammanfattning av resultaten och den har publicerats här. Önskemålen och responsen som ges i enkäten beaktas i mån av möjlighet i planeringen av området. Enkäten var öppen 15.2–11.3.2022.

Växelverkan

Beredningsskedets invånartillfälle har inte kunnat ordnas som planerat p.g.a. coronarestriktionerna. Istället har vi publicerat en enkät på adressen: https://new.maptionnaire.com/q/34ur7slo9z73

Under våren 2022 kommer vi dessutom att ordna ett beredningsskedets invånartillfälle, antingen som webbinarium eller öppen tillställning i Tallmo skola.

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 25.11.2021-31.1.2022  vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 31.1.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 25.11.2021 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Utredningar och rapporter

Kontaktpersoner

Antti Kuusiniemi, planläggare, tfn 050 434 5612
Dennis Söderholm, tf. planläggningschef, tfn 040 141 7043
e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Anslut dig till projektets e-postlista

Information om hur detaljplaneprojektet framskrider kan fås per e-post.
Anslut dig till distributionslistan genom att skicka din e-postadress till områdets planläggare: antti.kuusiniemi@sibbo.fi eller tfn. 050 434 5612