Förebyggande rusmedelsarbete

Förebyggande rusmedelsarbete strävar till att förebygga användning av rusmedel samt minska skador och risker som uppstår vid användning. Syftet med arbetet är att minska efterfrågan, tillgänglighet, förekomst och rusmedelsskador samt främja hälsa, säkerhet och välmående.

Förebyggande rusmedelsarbete riktar sig främst mot användning av alkohol, droger, tobaksprodukter samt andra rusmedel. Spelberoende och andra beroenden hör också till arbetsområdet.

Förebyggande rusmedelsarbete förverkligas genom att:

  • ge information och påverka attityder och rättigheter gällande rusmedel
  • arbeta för skyddande faktorer och mot riskbeteende

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är gratis.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med det förebyggande alkohol- och drogarbetet är att förebygga och minska alkohol-, drog-, tobaks- och nikotinprodukter samt andra rusmedel som de orsakar användaren och dennes närstående. Förebyggande rusmedelsarbete gäller också penningspelande. Målet är att främja hälsa, säkerhet och välfärd.

Förebyggande alkohol- och drogarbete är till exempel att tidigt föra missbruk och penningspelande på tal, identifiera missbruk och hänvisa till stöd.

Välfärdsområden, kommuner, föreningar, företag, polisen och andra statliga myndigheter utför förebyggande rusmedelsarbete tillsammans.

Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150523