Förebyggande rusmedelsarbete

Förebyggande rusmedelsarbete strävar till att förebygga användning av rusmedel samt minska skador och risker som uppstår vid användning. Syftet med arbetet är att minska efterfrågan, tillgänglighet, förekomst och rusmedelsskador samt främja hälsa, säkerhet och välmående.

Förebyggande rusmedelsarbete riktar sig främst mot användning av alkohol, droger, tobaksprodukter samt andra rusmedel. Spelberoende och andra beroenden hör också till arbetsområdet.

Förebyggande rusmedelsarbete förverkligas genom att:

  • ge information och påverka attityder och rättigheter gällande rusmedel
  • arbeta för skyddande faktorer och mot riskbeteende

Gör så här

Du kan kontakta koordinatorn för förebyggande rusmedelsarbete via telefon, e-post eller sociala medier.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är gratis och riktar sig till unga under 29 år.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med det förebyggande alkohol- och drogarbetet är att förebygga och minska skadorna av användning av alkohol, droger, tobak och läkemedel. Samtidigt förbättras invånarnas hälsa, välfärd och säkerhet. Till det förebyggande arbetet hör också till exempel rådgivning om spelberoende och annat beroende.

Kommuner, föreningar, företag, polisen och andra statliga myndigheter utför förebyggande rusmedelsarbete tillsammans.

I det förebyggande rusmedelsarbetet ska även skador som vållats andra än de som använder rusmedel tas i beaktande.

Lag om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150523