Dataskyddsbeskrivningar och dokument gällande hantering av personuppgifter

Då personuppgifter samlas in i ett särskilt användningssyfte bildar de tillsammans ett register. Med dataskyddsbeskrivningarna informeras kunden hur kundens personuppgifter hanteras. Av dataskyddsbeskrivningen framgår bl.a:

  • vem som är registeransvarig för personuppgifter,
  • vilka personuppgifter som ingår i registret,
  • för vilket ändamål personuppgifterna används,
  • till vem personuppgifterna regelmässigt lämnas ut och
  • principerna för skydd av personuppgifterna.

Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade. Vidare information ges av den kontaktperson som finns angiven i dataskyddsbeskrivningen.

Beskrivningar avdelningsvis:

Social- och hälsovårdsavdelningen

Dataskyddsbeskrivning / Patient- och klientuppgiftsregistret

Patientregister för social- och hälsovårdstjänster

Mun- och tandvårdens bildhanteringsprogram

Klientuppgiftsregistret hos socialtjänsterna

Kundregistret hos service för äldre och handikappservice

Stöd för över 70-åriga kommuninvånare i en epidemisituation

Veteranregistret

Kostservicen

Färdtjänster

Bildningsavdelningen

Lokalbokningsprogrammet Asio

Timmi-programmet

Helle-biblioteken

Idrotts- och ungdomstjänster: Ilmari

Dataskyddsbeskrivning / Utbildningstjänster

Småbarnspedagogik: kundregistret i den mobila ProConsona

Personuppgiftsregister för idrottsgrupper

Personuppgiftsregister/hanteringssystemet av kurser eller grupper (Hellewi)

Idrotts- och ungdomstjänster

Lokalbokningsprogrammet hos fritidstjänster

Tjänsten Sportyplanner

Kundregistret för uppsökande ungdomsarbete

Ungdomstjänster

Sibbo institut

Dataskyddsbeskrivning / Kundregistret hos småbarnspedagogik

Informationsresursen hos småbarnspedagogik

Avdelningen för teknik och miljö

Teknik och miljö

Kundregistret för vattentjänsterna

Sibbo Vatten

Kameraövervakningen i kommunens lokaler

Utvecklings- och planläggningscentralen

Detaljplanering

Generalplanering

Mätnings- och fastighetsenheten

Sibbo kommuns karttjänsten

Nyhetsbrevet för företagare

Ekonomi- och förvaltningscentralen

Bindningsregister

Ärendehantering

Fotografering och bildpublicering

Videotjänsterna

Kommunrekry

Personalförvaltningens uppgiftsbeskrivningsregister

Personalförvaltningens register

Planering av arbetsscheman

Personalförvaltningstjänsterna

Ekonomitjänsterna

Webbplats sipoo.fi

Mina tjänster