Dataskyddsbeskrivning / Näringslivsenheten och nyhetsbrevet till företagare

Personuppgiftsansvarig

Sibbo kommun, Näringslivsenheten
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo
Växel +358 9 23531
registrering@sibbo.fi

Registeransvarig

Näringslivschef

Kontaktperson i registerärenden

Företagskoordinator

+358 40 480 8529

Samtliga begäranden om att få utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, frågor gällande denna dataskyddsbeskrivning eller andra kontaktbegäranden bör i första hand riktas till verksamheten i fråga.

Frågor riktade till Näringslivsenheten skickas per e-post till adressen business@sipoo.fi. Ni kan också ta kontakt direkt med kommunens näringslivschef eller företagskoordinator, besöka ett av våra verksamhetsställen personligen, ta kontakt via webbplatsen eller skriva till adressen ovan.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

Personuppgifterna behandlas för att skicka nyhetsbrev till personer som har beställt dem till e-postadresser som antingen personen själv har angett eller som har erhållits via offentliga informationskällor. Uppgifter utlämnas inte till utomstående aktörer. Uppgifter om beställare används inte heller för andra ändamål.
Uppgifterna sparas med grund i samtycke.

Grunder för behandlingen av personuppgifter i registret:

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 a: den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Lagstiftningen som styr verksamheten:

 • Dataskyddslag 1050/2018
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999
 • Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014
 • Arkivlag 831/1994
 • Förvaltningslag 434/2003
 • Kommunallag 410/2015

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter som sparas i registret är: namn och e-postadressen till arbetet.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av personer som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda registret. Information i elektronisk form lagras i system som är skyddade med adekvata skyddsmekanismer. Enbart personer befullmäktigade av registerföraren har tillgång till personuppgifterna.

Hur samlar vi in personuppgifter som behövs för behandlingen?

Personuppgifter fås i regel av den registrerade själv. Nyhetsbrevbeställarens egen anmälan och offentliga informationskällor.

Överför kommunen dina personuppgifter till tredje parter?

Personuppgifter utlämnas normalt inte ur registret. Personuppgifterna överförs enligt lagen och på basis av avtal till parter som är berättigade att ta emot dem.

Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Dina registeruppgifter överförs inte utanför EU-länderna eller EES.

Ingår automatiskt beslutsfattande eller profilering i behandlingen?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering ingår inte i behandlingen.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Lagringen genomförs enligt lagen och kommunens informationsstyrningsplaner. Personuppgifterna lagras i registret så långe som personen eller företaget beställer nyhetsbrevet. Uppgifterna är behövliga för att kunna leverera nyhetsbrevet.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har samlats in. Uppgifterna i registret är skyddade från utomstående med hjälp av olika metoder. Skyddet betyder att:

 • lokalerna och datasystemen är säkra
 • behandlingen av personuppgifter planeras i förväg
 • personalen som behandlar uppgifterna ska ha bevisat kunnande och personuppgiftsbiträden är förbundna med avtal
 • dina uppgifter behandlas alltid i skyddade miljöer
 • Sibbo kommuns all utrustning och alla program är skyddade enligt både kommunens egna och systemleverantörernas datasäkerhetsbestämmelser
 • anställda tilldelas användarrättigheter enbart enligt arbetsuppgifterna och respektive system används med personliga användarnamn och lösenord
 • Sibbo kommun övervakar användarrättigheterna och lösenorden byts regelbundet
 • användarrättigheterna raderas när den anställdas arbetsförhållande upphör
 • kommunens material i pappersform lagras i låsta utrymmen och arkiveras enligt arkivlagen och -förordningen i mappar speciellt avsedda för arkivbruk
 • uppgifterna lagras enbart under den tid som avses i lagen och de raderas när de inte längre behövs.