Dataskyddsbeskrivning / Bindningsregister

Personuppgiftsansvarig

Revisionsnämnden, Sibbo kommun
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo
Växel +358 9 23531
registrering@sibbo.fi

Registrets ansvarsperson

Jenni Björksten, Förvaltningschef, Sibbo kommun

Kontaktperson i registerärenden

Paulina Maja
Växel +358 9 23531
paulina.maja@sibbo.fi

Hur behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att behandla uppgifterna i fråga. Personuppgifter behandlas med stöd av 84 § i kommunallagen.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller ledamöterna i kommunstyrelsen och i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och viceordförandena i fullmäktige och sektioner, kommundirektören samt föredragandena i kommunstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska lämnas in inom två månader från det att personen har blivit vald till sin uppgift. Personen ska utan dröjsmål även redogöra för samtliga ändringar i sina bindningar.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Enligt 84 § i kommunallagen ska redogörelsen för bindningarna lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Kommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Hur samlar vi in personuppgifter som behövs för behandlingen?

Uppgifterna samlas in från de redogörelseskyldigas redogörelser för bindningar.

Överför kommunen dina personuppgifter till tredje parter?

Uppgifterna hålls tillgängliga i det allmänna datanätet. Inga andra överföringar utanför EU eller EES.

Ingår automatiskt beslutsfattande eller profilering i behandlingen?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering ingår inte i behandlingen av personuppgifterna.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifterna enbart under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamål som avses i denna dataskyddsbeskrivning. Personuppgifterna raderas omedelbart när förvaringen av uppgifterna inte längre är nödvändig på grund av redovisningsskyldigheten enligt lag. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör stryks uppgifterna om personen ur registret.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Uppgifter i elektronisk form förvaras i servrar och datasystem skyddade med brandmurar och lösenord. Personuppgifterna behandlas enbart av personer som har förbundit sig att iaktta tystnadsplikt och som på grund av sina arbetsuppgifter har en grundad anledning att behandla personuppgifter.

Manuellt material, dvs. dokument i pappersformat, förvaras i ett låst skåp eller på någon annan plats med åtkomst som bestäms enligt tjänsteuppgift.