Beskrivning av handlingars offentlighet

Sibbo kommun är en informationshanteringsenhet som avses i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). En informationshanteringsenhet ska i syfte att genomföra offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av sina informationslager och sitt ärenderegister för att verkställa handlingsoffentlighet. Beskrivningen benämns beskrivning av handlingars offentlighet.

Syftet med beskrivningen av handlingars offentlighet är att ge en översikt över Sibbo kommuns ärenderegister och hantering av information som rör tjänsterna.