Dataskyddsbeskrivning / Kostservicen

Personuppgiftsansvarig

Sibbo kommun, Social- och hälsovårdsutskottet, Kostservicen
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo
Växel +358 9 23531
registrering@sibbo.fi

Registrets ansvarsperson

Kostservicechefen, Sibbo kommun

Kontaktperson i registerärenden

Kostservicechefen, Sibbo kommun
+358 40 191 4524

Hur behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på kundrelationen. Uppgifterna behandlas för att kunna erbjuda service till alla våra kunder enligt deras personliga behov.

Personuppgifterna behandlas lagenligt och grunden för behandlingen är:

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning art. 6 punkt 1 c: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning art. 6 punkt 1 b: behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in följande personuppgifter:

 • kundens namn
 • matallergier
 • specialdiet

 

Vem får behandla dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av personer som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda registret. Information i elektronisk form lagras i system som är skyddade med adekvata skyddsmekanismer. Enbart personer befullmäktigade av registerföraren har tillgång till personuppgifterna.

Hur samlar vi in personuppgifter som behövs för behandlingen?

Personuppgifter lämnas in av hälsovårdarna vid skolorna och på rådgivningen eller av läkare.

Överför kommunen dina personuppgifter till tredje parter?

Vi lämnar inte ut dessa personuppgifter.

Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Registeruppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ingår automatiskt beslutsfattande eller profilering i behandlingen?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering ingår inte i behandlingen av personuppgifterna.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Uppgifter som samlats i personuppgiftsregistret lagras enbart under den tid som kan anses vara nödvändig med hänsyn till det angivna ändamålet med behandlingen av personuppgifter, efter det förstörs uppgifterna på ett datasäkert sätt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har samlats in. Uppgifterna i registret är skyddade från utomstående med hjälp av olika metoder. Att uppgifterna skyddas betyder att:

 • lokalerna och datasystemen är säkra
 • behandlingen av personuppgifter planeras i förväg
 • personalen som behandlar uppgifterna ska ha bevisat kunnande och personuppgiftsbiträden är förbundna med avtal
 • dina uppgifter alltid behandlas i skyddade miljöer
 • Sibbo kommuns all utrustning och alla program är skyddade enligt både kommunens egna och systemleverantörernas datasäkerhetsbestämmelser
 • anställda tilldelas användarrättigheter enbart enligt arbetsuppgifterna och respektive system används med personliga användarnamn och lösenord
 • Sibbo kommun övervakar användarrättigheterna och lösenorden byts regelbundet
 • användarrättigheterna raderas när den anställdas arbetsförhållande tar slut
 • kommunens material i pappersform lagras i låsta utrymmen och arkiveras enligt arkivlagen och
  -förordningen i mappar speciellt avsedda för arkivbruk
 • uppgifterna lagras enbart under den tid som avses i lagen och de raderas när de inte längre behövs