Dataskyddsbeskrivning / Kameraövervakningens register

Personuppgiftsansvarig

Sibbo kommun, kommunstyrelsen
Klockarbackavägen 2, PB 7, 04131 Sibbo
Växel +358 9 23531
registrering@sibbo.fi

Registeransvarig

Tekniska disponenten

Kontaktperson i registerärenden

Tekniska disponenten
+358 9 23531

Samtliga begäranden om att få utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, frågor gällande denna dataskyddsbeskrivning eller andra kontaktbegäranden bör i första hand riktas till verksamheten i fråga.
Vi hoppas ni tar kontakt i första hand genom att skicka e-post till adressen toimitilat@sipoo.fi. Det är möjligt att boka tid för ett personligt besök på ett av våra verksamhetsställen, ta kontakt via webbplatsen eller skriva till postadressen ovan.

Hur behandlar vi dina personuppgifter och på vilka grunder?

Syftet med registret är att skydda egendom, förebygga förbrytelser och ofog samt hjälpa utreda brottsfall och garantera säkerheten av de personer som använder fastigheten.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av rättslig förpliktelse.

Grunder för behandlingen av personuppgifter i registret:

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 c: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som vilar på den personuppgiftsansvarige;
 • EU:s allmänna dataskyddsförordning, artikel 6, punkt 1 e: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Lagstiftningen som styr verksamheten:

 • EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016)
 • Dataskyddslag (1050/2018)
 • Lag om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004)
 • Arbetarskyddslag (738/2002)
 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bildmaterial (inklusive tidpunkten och platsen) som uppkommit när övervakningssystemets kameror har filmat lokaler eller gårdsområden som övervakas med hjälp av en teknisk kameraanordning.

Vem får behandla dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av personer som på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda registret. Information i elektronisk form lagras i system som är skyddade med adekvata skyddsmekanismer. Enbart personer befullmäktigade av registerföraren har tillgång till personuppgifterna.

Hur samlar vi in personuppgifter som behövs för behandlingen?

Personuppgifterna samlas in via videor som kameraövervakningen spelar in.

Överför kommunen dina personuppgifter till tredje parter?

Personuppgifter utlämnas normalt inte ur registret. Vid misstänkta brott kan uppgifter lämnas ut till polisen om den har grund för mottagande av uppgifterna. Inom kommunen kan uppgifter utlämnas för att reda ut brotts- och skadeståndsfall.

Överförs dina uppgifter utanför EU eller EES?

Dina registeruppgifter överförs inte utanför EU-länderna eller EES.

Ingår automatiskt beslutsfattande eller profilering i behandlingen?

Automatiskt beslutsfattande eller profilering ingår inte i behandlingen.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Lagringen genomförs enligt kommunens arkivbildningsplaner. Högst cirka 30 dagar spelas in på ett band, varefter inspelningen börjar på nytt och gamla uppgifter försvinner i tidsordning. Av särskilda orsaker kan uppgifterna också sparas under en längre tid.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har samlats in. Uppgifterna i registret är skyddade från utomstående med hjälp av olika metoder. Skyddet betyder att:

 • lokalerna och datasystemen är säkra
 • behandlingen av personuppgifter planeras i förväg
 • personalen som behandlar uppgifterna ska ha bevisat kunnande och personuppgiftsbiträden är förbundna med avtal
 • dina uppgifter behandlas alltid i skyddade miljöer
 • Sibbo kommuns all utrustning och alla program är skyddade enligt både kommunens egna och systemleverantörernas datasäkerhetsbestämmelser
 • anställda tilldelas användarrättigheter enbart enligt arbetsuppgifterna och respektive system används med personliga användarnamn och lösenord
 • Sibbo kommun övervakar användarrättigheterna och lösenorden byts regelbundet
 • användarrättigheterna raderas när den anställdas arbetsförhållande tar slut
 • kommunens material i pappersform lagras i låsta utrymmen och arkiveras enligt arkivlagen och -förordningen i mappar speciellt avsedda för arkivbruk
 • uppgifterna lagras enbart under den tid som avses i lagen och de raderas när de inte längre behövs.