Behandling av personuppgifter på avdelningen för teknik och miljö

Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun har som uppgift att utveckla, upprätthålla och övervaka den byggda miljön och naturmiljön. Största delen av servicen som produceras inom sektorn bygger på fullgörande av en rättslig förpliktelse, för att tillgodose ett allmänt intresse eller som ett led i avdelningens myndighetsutövning. Behandlingen av personuppgifter är nödvändigt för att kunna producera, planera och uppfölja servicen på ett högklassigt sätt. Uppgifter behandlas på grund av de lagar och förordningar som stiftats om respektive myndighetsåtgärd samt i vissa fall på grund av den registrerades samtycke.

Vi informerar dig muntligt, skriftligt eller elektroniskt i anknytning till respektive tjänst. Du har även rätt att ställa frågor om du upplever att du inte har fått tillräckligt med information. Vår personal har fått anvisningar för att behandla samtliga uppgifter med respekt för användarnas integritet.

Personregistret över Byggnadstillsynens myndighetsuppgifter

Byggnadstillsynens uppgift är att skapa ett hälsosamt och tryggt byggande, en god kommunbild och en trivsam boendemiljö. Till Byggnadstillsynens huvudsakliga uppgifter hör styrning, rådgivning och tillståndsbehandling avseende byggande samt tillsyn under byggandet och tillsyn av den byggda miljön.

Byggnadstillsynens dataskyddsbeskrivning

Registret över Miljöövervakningens myndighetsuppgifter

Miljövården använder styrning, rådgivning, tillståndsbehandling och övervakning för att se till att lagstiftningen och föreskrifterna om miljövård följs.

De uppgifter som sparas i registret är personens namn, telefonnummer, e-postadress samt övriga kontaktuppgifter, uppgifter om personens roll och behandlingsuppgifter enligt ärende, vid ärendebehandling behövliga uppgifter om personernas förhållanden samt personbeteckning för fakturering när det är fråga om privatpersoner.

Miljöövervakningens dataskyddsbeskrivning

Registret för enheten Gator och grönområden

Enheten Gator och grönområden har som uppgift att i olika investeringsprojekt sköta gatu- och genomförandeplanering samt byggherreverksamhet. Enheten ansvarar även för grönarbeten och underhållsarbeten samt för till dem hörande kundservice.

Dataskyddsbeskrivning för enheten Gator och grönområden

Registret för enheten Lokalitetsförvaltning

Enheten Lokalitetsförvaltning planerar, låter bygga, underhåller och hyr ut lokaler för kommunens egna enheters behov samt säkrar att byggnadsbeståndets värde bevaras genom en framsynt och hållbar fastighetshållning. Registeruppgifterna anknyter sig till fastighetsförvaltning, uthyrning och passerkontroll.

De uppgifter som sparas i registret är personens namn, adress, telefonnummer, personbeteckning samt hyrans belopp.

Vi följer upp med våra kundkontakter för att utvärdera vår servicenivå och bedöma hur bra vår kundservice fungerar. De uppgifter som sparas är namn och telefonnummer.

Dataskyddsbeskrivning för enheten lokalitetsförvaltning

Sibbo Vattens kundregister

Sibbo Vatten ansvarar för uppgifter som hör till kommunens vattentjänstverk och producerar basservicen inom vattentjänster.

De uppgifter som sparas i Sibbo Vattens kundregister är personens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Kunduppgifterna används för att identifiera kunden, för att skriva fakturor och för kommunikation.

Dataskyddsbeskrivning för Sibbo Vatten

Behandling av personuppgifter för statistik

Kommuninvånarnas basuppgifter (så som ålder, kön, utbildning osv.) används även för att samla statistik. Statistiken utnyttjas för bl.a. utveckling och uppföljning av Sibbo kommuns service. Uppgifter om statistik publiceras inte på personnivå.

Avgiftsbelagda tjänster

Uppgifter som anknyter sig till avgiftsbelagda tjänster behandlas även i Sibbo kommuns faktureringsprogram. Uppgifterna behandlas enbart av personer som på grund av sin uppgiftsbeskrivning har rätt att behandla dem. Vi använder inte uppgifterna för något som helst annat ändamål utan de berörda parternas särskilda samtycke.