Behandling av personuppgifter / Bildningsavdelningen

Bildningsväsendet i Sibbo kommun erbjuder kommunens invånare positiva möjligheter till tillväxt, lärande, sjävutveckling och deltagande genom att upprätthålla och utveckla mångsidig service av hög kvalitet. Till Bildningsväsendets serviceutbud hör småbarnspedagogik, utbildnings-, kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänster samt det fria bildningsarbetets service, såsom Sibbo institut. Bildningsväsendets tjänster är starkt kommunernas framtidstjänster, det vill säga tjänster inom livskraft, bildning och välfärd som riktar sig till alla åldersgrupper.

För att kunna producera, planera och följa upp högklassig service kräver behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter sker på basis av de lagar och förordningar som gäller för respektive myndighetsåtgärd, samt i vissa fall på basis av den registrerades samtycke. Vår personal har blivit instruerad till att behandla personuppgifter med respekt för serviceanvändarnas integritet.

 

Tjänster för småbarnspedagogik

I Sibbo stöder de småbarnspedagogiska tjänsterna sibbobarnens tillväxt och utveckling tillsammans med vårdnadshavarna. Verksamheten baserar sig på lagen om småbarnspedagogik samt på Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik.

Dataskyddsbeskrivning för småbarnspedagogik och förskoleundervisning

 

Utbildningstjänster

Utbildningstjänster stöder tillsammans med vårdnadshavarna sibbobarn och -unga i deras uppväxt och lärande. Verksamheten grundar sig på lagen om grundläggande utbildning samt på Sibbo kommuns läroplan.

Dataskyddsbeskrivning för utbildningstjänster

 

Bibliotekstjänster

Förutom böcker kan man ur bibliotekets samlingar låna tidningar, filmer, ljudböcker, skivor och noter. På biblioteket kan man också läsa tidningar, studera, använda dator, lyssna på musik, bekanta sig med utställningar, delta i evenemang, delta i sagostunder – eller bara tillbringa tid. Biblioteket är öppet för alla och användningen är gratis.

Dataskyddsbeskrivning för bibliotekstjänster

 

Kulturtjänster

Vi på Kulturtjänsterna producerar, koordinerar och utvecklar tjänster för personer i alla åldrar samt koordinerar den grundläggande konstundervisningen.Vi ordnar också evenemang för både kommuninvånare och turister och har ett aktivt samarbete med den kreativa branschen i regionen. Den offentliga konsten och en levande kulturmiljö är en viktig del av vårt arbete.

Vi fungerar som stöd för våra lokala aktörer och har ett brett nätverk både regionalt och internationellt.

Dataskyddsbeskrivning för Kulturtjänster

 

Idrottstjänster

Idrottstjänster erbjuder mångsidiga idrotts- och friluftstjänster för kommunens invånare och arrangerar ledda träningsgrupper. Kommuninvånarna har till sitt förfogande även ett flertal olika idrottsplatser såsom skidspår, bollplan och gym.

Dataskyddsbeskrivning för idrottstjänster

 

Ugdomstjänster

Ungdomstjänster erbjuder unga stöd, hjälp, rådgivning och meningsfulla fritidsaktiviteter. Ungdomstjänsterna främjar även de ungas delaktighet inom beslutfattande som gäller de unga samt är närvarande på bl.a. ungdomsgårdarna, skolorna, biblioteken, sociala medier och evenemang.

Dataskyddsbeskrivning för ungdomstjänster

 

Sibbo institut

Sibbo institut är en del av kommunens enhet inom kultur- och fritidstjänster. Institutet upprätthålls av Sibbo kommun och undervisningen övervakas av Undervisnings- och kulturministeriet. Undervisning sker endera på svenska, finska eller på båda språken ifall kursen är tvåspråkig. Kurserna är öppna för alla oavsett utbildning.

Dataskyddsbeskrivning för Sibbo institut

 

Behandling av personuppgifter för statistik

Kommuninvånarnas basuppgifter (så som ålder, kön, utbildning osv.) används även för att samla statistik. Statistiken utnyttjas för bl.a. utveckling och uppföljning av Sibbo kommuns service. Uppgifter om statistik publiceras inte på personnivå.

 

Avgiftsbelagda tjänster

Uppgifter som anknyter sig till avgiftsbelagda tjänster behandlas även i Sibbo kommuns faktureringsprogram. Uppgifterna behandlas enbart av personer som på grund av sin uppgiftsbeskrivning har rätt att behandla dem. Vi använder inte uppgifterna för något som helst annat ändamål utan de berörda parternas särskilda samtycke.