N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning

Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger i Kyrkoby, söder om centrum av Nickby i Sibbo som är den norra och största tätorten i Sibbo. Till ändringsområdet hör den detaljplanerade nordöstra delen av korsningsområdet mellan Oljevägen (lv. 148) och Brobölevägen (lv. 11697). Detaljplaneändringen berör delar av fastigheterna 753-416-33-44 och 753-416-3-51 samt 753-895-2-14 och 753-895-2-3. Planeringsområdets areal är ca 1,4 ha väg- och åkerområde.

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra de gällande detaljplanerna på området så, att de motsvarar vägritningarna för förbättrandet av anslutningen mellan Oljevägen och Brobölevägen.

Planprojektet har inte betydande konsekvenser och det godkänns av kommunstyrelsen. Planen utarbetas direkt till förslag som läggs fram enligt kommunstyrelsens beslut för 30 dagar.

Vad händer nu

Arbetet med planprojektet fortsätter när den slutliga versionen av kommunens och NTM-centralens gemensamma vägplan är klar och eventuella verkningar, som förändringarna i vägplanen kan medföra detaljplaneförslaget, är utredda.

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan läggs fram i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § från 1.7.2022 till 2.9.2022 vid SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider.
På grund av semestertiderna har framläggningstiden förlängts från en månad till två.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in skriftligt senast fredag 2.9.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post, adress registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse N61 och T6 (pdf)

Detaljplan, förslag (pdf)
Beskrivning (pdf

Beskrivningens bilagor (pdf)
1. Program för deltagande och bedömning (pdf)
2. Förminskning av plankartan (pdf)
3. Beteckningar och bestämmelser A4 (pdf)
4. Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen
och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 5.5.2022 – 6.6.2022 vid
kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast
6.6.2022, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per epost till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 5.5.2022 (pdf)
Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kontaktpersoner

planläggningschef Jarkko Lyytinen
puh. 050 409 3957

planberedare Birgitta Smeds
puh. 040 191 4358

e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi