N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning

Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger i Kyrkoby, söder om centrum av Nickby i Sibbo som är den norra och största tätorten i Sibbo. Till ändringsområdet hör den detaljplanerade nordöstra delen av korsningsområdet mellan Oljevägen (lv. 148) och Brobölevägen (lv. 11697). Detaljplaneändringen berör delar av fastigheterna 753-416-33-44 och 753-416-3-51 samt 753-895-2-14 och 753-895-2-3. Planeringsområdets areal är ca 1,4 ha väg- och åkerområde.

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra de gällande detaljplanerna på området så, att de motsvarar vägritningarna för förbättrandet av anslutningen mellan Oljevägen och Brobölevägen.

Planprojektet har inte betydande konsekvenser och det godkänns av kommunstyrelsen. Planen utarbetas direkt till förslag som läggs fram enligt kommunstyrelsens beslut för 30 dagar.

Ikraftträdande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 22.05.2023 § 164 godkänt detaljplaneändringen för N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning.
Kungörelse om godkännande 8.6.2023 (pdf)

Detaljplaneändringen träder i kraft genom denna kungörelse.
Kungörelse om laga kraft 17.8.2023 (pdf)

N61 Plankarta (pdf)
N61 Planbeskrivning (pdf)
N61 Beskrivningens bilagor (pdf)