Offentlig delgivning: En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen

Ärende

En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet mes 2 kap. 6 § i vattenlagen.

Innehållet i anmälan

Plan över slåtterarbete i Sibbo på det samfällda vattenområdet 753-876- 7-0 utanför fastighet 753-404-1-42.

Ärendets behandling

Enligt 2 kap. 6 § i vattenlagen får den, som lider av uppslamning, ett grund eller en annan jämförbar olägenhet vid nyttjandet av ett vattendrag, utan samtycke av den som äger vattenområdet vidta åtgärder som behövs för att undanröja olägenheten. Denna rätt förutsätter att muddrings- eller slåtterarbetet inte kräver tillstånd enligt vattenlagen och att arbetet inte medför avsevärd olägenhet för ägaren eller sådan förorening av miljön i vattenområdet som avses i miljöskyddslagen.

Enligt vattenlagen ska en muddring och en slåtter av växtlighet anmälas till NTM-centralen och ägaren av vattenområdet 30 dygn innan åtgärden genomförs. Åt ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område kan ärendet underrättas genom att publicera information om underrättelsen på NTM-centralens och kommunens webbplats.

Kungörelsens publiceringsdatum

11.7.2024

Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga, alltså 18.7.2024.

Till påseende

Den här kungörelsen finns till allmänt påseende under tiden 11.7.- 17.8.2024 på NTM-centralens webbsida på adressen:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Dokumenten son finns till påseende kan bes från Nylands NTM-centrals registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Ytterligare information

Juha Kuvaja, tfn 0295 021 413, e-post: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

Offentlig delgivning (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 11.07.2024