Anmälan till förskolan

Förskoleundervisning är avgiftsfri undervisning året innan skolan börjar. Förskoleundervisning ges fyra timmar varje vardag. I förskolan äter barnen lunch.

I Sibbo fungerar förskolegrupper i både daghem, lågstadieskolor och i skilda förskoleenheter. Ett barn i förskoleålder har rätt till kompletterande småbarnspedagogik. För kompletterande småbarnspedagogik debiteras familjen en avgift om 60 % av en för familjen fastställd heldagsavgift för småbarnspedagogik.

Gör så här

Anmälan till förskoleundervisningen

För alla barn som är skrivna i Sibbo, reserveras en förskoleplats i förskolan närmast hemmet. Barnets vårdnadshavare får information och beslut om förstahands förskoleplats enligt barnets adress och anvisningar om hur man ska gå till väga för att acceptera förskoleplatsen. Vårdnadshavarna bekräftar barnets förskoleplats elektroniskt i eDaisy.

I samband med detta ansöker vårdnadshavaren om en möjlig plats i den kompletterande småbarnspedagogiken.

Om ni nyligen har flyttat eller kommer att flytta till Sibbo

Ifall barnet inte har varit skrivet i Sibbo i början av året, men vill börja i förskoleundervisning i Sibbo ska vårdnadshavaren anmäla barnet till förskoleundervisningen i eDaisy.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

E-tjänst

Serviceställen