Anmälan till förskolan

Förpliktad förskoleundervisning är avgiftsfri undervisning som barnet får året innan skolan börjar. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen.

Enligt lagen om grundläggande utbildning ordnas avgiftsfri förskoleundervisning fyra timmar per dag måndag-fredag, undervisningen följer huvudsakligen skolornas arbets- och lovdagar. Barnen får även lunch under tiden.

I Sibbo fungerar förskolegrupper i både enskilda förskoleenheter och lågstadieskolor. Ett barn i förskoleåldern har rätt till kompletterande småbarnspedagogik. Kompletterande småbarnspedagogik ordnas i förskoleenheten. I kompletterande småbarnspedagogik faktureras en procentuell klientavgift som baserar sig på familjens storlek, bruttoinkomster och vårdbehovet.

Gör så här

Anmälan till förskoleundervisningen

Anmälning till förskoleundervisning för läsår 2024-2025

Anmälan till förskoleundervisning för läsåret 2024-2025 sker under tiden 8.1-21.1.2024.

Familjerna får hemskickat ett infobrev vecka 1. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan till förskoleundervisningen.

Infotillfälle om anmälan till förskoleundervisning ordnas 9.1.2024 på Campus Miili och 10.1 i Nickby Hjärtat, G-vingen.

Sibbo kommun har för förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen elevupptagningsområden som grundar sig på barnets hemadress.

För familjens barn görs ett förskoleförslag enligt barnets elevupptagningsområde och ett förskolebeslut i enlighet med detta förslag. Familjerna har två veckor tid på att godkänna eller avböja förskoleförslaget och beslutet. Ifall familjen inte tar emot den beviljade förskoleplatsen, bör de inom två veckor ansöka om sekundär förskoleplats eller meddela om andra förskolearrangemang för barnet.

Förskoleförslaget finns till påseende i eDaisy 8.1.2024.

Ansökan om kompletterande småbarnspedagogik görs i eDaisy med småbarnspedagogikansökan.

Om ni nyligen har flyttat eller kommer att flytta till Sibbo

Ifall barnet inte har varit skriven i Sibbo i slutet av år 2023 och har inte fått hemskickat ett infobrev, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till förskoleundervisningen i eDaisy.

Familjer som flyttar till Sibbo senare på våren eller under kommande läsår anmäler barnet till förskoleundervisningen i eDaisy.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

E-tjänst

Serviceställen