Esiopetukseen ilmoittautuminen

Velvoittava esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen esiopetukseen osallistumisesta on huoltajalla.

Perusopetuslain mukaista kaikille ilmaista esiopetusta järjestetään neljä tuntia päivässä maanantaista perjantaihin noudattaen pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esikoulussa syödään myös lounas.

Sipoossa esiopetusryhmiä on sekä erillisissä esiopetusyksiköissä että alakouluissa. Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen. Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus järjestetään esiopetusyksikössä. Esiopetuksen täydentävässä varhaiskasvatuksessa peritään asiakasmaksu perheen koon, bruttotulojen ja hoidon tarpeen mukaan, prosentuaalisesti.

Toimi näin

Esiopetukseen ilmoittautuminen Sipoossa kirjoilla oleville

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024–2025

Esiopetukseen lukuvuodeksi 2024–2025 ilmoittaudutaan 8.1.-21.1.2024.

Perheille lähetetään kotiin infokirje viikolla 1. Kirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Esiopetukseen ilmoittautumisesta järjestetään infotilaisuudet 9.1.2024 Miilin kampuksella ja 10.1. Nikkilän Sydämen G-siivessä.

Sipoon kunnassa on käytössä lapsen kodin katuosoitteisiin perustuvat oppilaaksiottoalueet esiopetuksessa ja perusopetuksessa.

Perheen lapselle tehdään esiopetusehdotus ja siihen liittyvä päätös oppilaaksiottoalueen mukaiseen esiopetusyksikköön. Perheillä on kaksi viikkoa aikaa hyväksyä tai hylätä esiopetusehdotus ja -päätös. Mikäli perhe ei ota vastaan myönnettyä esiopetuspaikkaa, heidän tulee kahden viikon sisällä hakea toissijaista esiopetuspaikkaa tai ilmoittaa lapsen muusta esiopetusjärjestelystä.

Esiopetusehdotus on nähtävissä eDaisyssä 8.1.2024

Esiopetuksen täydentävää varhaiskasvatusta haetaan eDaisyssä varhaiskasvatushakemuksella.

Esiopetukseen ilmoittautuminen Sipooseen muuttaville tai juuri muuttaneille

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Sipoossa loppuvuonna 2023, ettekä ole saaneet kotiin infokirjettä, huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen eDaisy-verkkopalvelussa.

Myöhemmin keväällä ja lukuvuoden aikana Sipooseen muuttavat perheet ilmoittavat lapsensa esiopetukseen eDaisy-verkkopalvelussa.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Verkkoasiointi

Palvelupaikat