G 20 Delgeneralplan för Tallmo

Delgeneralplan

Tallmo-området skall i enlighet med Generalplan för Sibbo 2025 utvecklas stödjande på spårtrafiken till ett bosättingscentrum med mångsidiga funktioner för ca 10 000-13 000 invånare.

Delgeneralplanearbetet preciserar Generalplan för Sibbo för Tallmo-områdets del. Delgeneralplanen för Tallmo anvisar de områden som ska detaljplanläggas, varje områdes huvudsakliga användningsändamål samt principerna för trafiknätet.

Lagakraft

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat alla besvär. Delgeneralplanen för Tallmo träder i kraft genom denna kungörelse.

G 20 Kungörelse om laga kraft 8.3.2017 (pdf)

 

G 20 Delgeneralplanekarta
G 20 Beteckningar och bestämmelser
G 20 Beskrivning

Beskrivningens bilagor:

G 20 Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning
(Bilaga 2. Sammandrag av responsen på strukturmodellerna)
(Bilaga 3. Sammandrag av responsen på det preliminära planutkastet)
(Bilaga 4. Delgeneralplaneutkastets bemötanderapport)
(Bilaga 5. Delgeneralplaneförslagets bemötanderapport)
G 20 Bilaga 6. Promemoria från förslagsskedets myndighetssamråd
(Bilaga 7. Den korrigerade delgeneralplanens bemötanderapport)
G 20 Bilaga 8. Beskrivning av naturobjekten på delgeneralplaneområdet
G 20 Bilaga 9. Ekoeffektivitetsutredning för delgeneralplanen för Tallmo
G 20 Bilaga 10. Trafikplanering för Tallmo delgeneralplan, Sito
G 20 Bilaga 11. Trafikprognos för gränsområdet mellan Sibbo och Kervo, Strafica
G 20 Bilaga 12. Dagvattenutredning för delgeneralplanen för Tallmo
G 20 Bilaga 13. Vattenförsörjningsplan för delgeneralplanen för Tallmo

G 20_Plan för genomförande

Tidigare behandlingsskede

Godkännande

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 26.1.2015 godkänt Delgeneralplan för Tallmo. Nylands NTM-central lämnade 2.3.2015 rättelseyrkan angående planbeteckningen för naturskyddsområdet (SL) i Tallmo delgeneraplan. Kommunfullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 15.6.2015 § 35 godkänt Tallmo delgeneralplan rättad enligt NTM-centralens rättelseuppmaning. Planen har ändrats genom att från bestämmelsen för naturskyddsområdet (SL) stryka bestämmelsen om dimensionerande byggrätt.

Fyra besvär över det tidigare beslutet om godkännande av planen (26.1.2015 § 9) har lämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol. Enligt markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL § 196) anses de besvär som anförts över det tidigare beslutet gälla det nya beslutet om godkännande. Eftersom kommunen genom sitt beslut ändrade den tidigare godkända planen, ska förvaltningsdomstolen bereda dem som överklagat beslutet tillfälle att komplettera eller ändra sina besvär. Även andra som har rätt att överklaga rätt att söka ändring i beslutet till den del planen har ändrats.

 

Partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Tallmo

Kommunstyrelsen i Sibbo beslutade 29.3.2016 (§ 183) att delgeneralplanen för Tallmo träder i kraft för den del av planområdet som besvären inte kan anses gälla.

 

Besvär mot delgeneralplan

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2015 § 35 godkänt Tallmo delgeneralplan (plan G 21) rättad enligt NTM-centralens rättelseuppmaning. Inga besvär har inlämnats över det här beslutet men däremot har fyra besvär inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol över det tidigare beslutet om godkännande av planen (26.1.2015 § 9). Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat alla besvär 13.4.2016.

Utredningar

Delgeneralplan för Tallmo, trafikutredning – trafikplan, uppdatering. Sito Oy, 14.5.2014 (på finska)
Delgeneralplan för Tallmo, uppdatering av trafikutredningen – trafikprognos. Sito Oy. (på finska)
Delgeneralplan för Tallmo, uppdatering av trafikutredningen – granskning av trafikens funktionalitet. Sito Oy. (på finska)

Ekoeffektivitetsgranskning 27.2.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Delgeneralplan för Tallmo – Trafikplan 26.4.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)
Trafikplan, bilagor (10 Mb)

Trafikprognos för gränsområdet mellan Sibbo och Kervo 10.5.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Vattenförsörjningsplan för delgeneralplanen för Tallmo 22.4.2013 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Tallmo, dagvattenutredning, rapport (rapporten är tyvärr endast på finska)
Tallmo, dagsvattenutredning, bilaga 1
Tallmo, dagsvattenutredning, bilaga 2
Tallmo, dagsvattenutredning, bilaga 3

Byggbarhetsutredning för järnvägsunderfarter på sträckan Tallmo, Kervo-Borgå, beskrivning (rapporten är tyvärr endast på finska)
Byggbarhetsutredning för järnvägsunderfarter på sträckan Tallmo, Kervo-Borgå, ritningar

Tallmo Kalkberget – arkeologisk inventering 2011 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Tallmo fågel- och åkergrodsutredning 2011 (rapporten är tyvärr endast på finska)

Tallmo naturinventering, pdf (11 Mb)

Landskapsutredning för Tallmo, pdf
Landskapsutredning för Tallmo bilagor, pdf

Bullerutredning över spårtrafiken Tallmo-Nickby (på finska med svensk resumé)
Bullerutredningens kartor 1-10, (11 Mb)
Bullerutredningens kartor 11-20, (7,7 Mb)

Vibrationsutredning över spårtrafiken Tallmo-Nickby (på finska med svenska resumé)
Vibrationsutredningens bilagor (9,7 Mb)

Annat som gäller området

Diplomarbetet visionerar Tallmos framtid som en tätort med 7 000 invånare.

Arkitektstudent Leena Holmila, som utexaminerats från Uleåborgs universitet, gjorde som sitt diplomarbete en vision av Tallmo-områdets tänkbara framtida markanvändning. Holmilas arbete utfördes som ett separat projekt i anknytning till den pågående delgeneralplaneringen av Tallmo och kommunen gav Holmila fria händer till idéproduktion.

Bekanta dig med Holmilas diplomarbete via länkarna nedan!

Tavataan Talmassa! – hidasta asumista Sipoossa
Tavataan Talmassa! planssit 1-4 (pdf, 14.2 Mb)
Tavataan Talmassa! planssit 5-8 (pdf, 9.5 Mb)
Tavataan Talmassa! presentation på finska (pdf, 10.2 Mb)