Generalplaner som trätt i kraft

Generalplaner som trätt i kraft är planer som kommunstyrelsen eller -fullmäktige har godkänt och som har vunnit laga kraft.

En generalplan är en markanvändningsplan i stora drag på det kommunala planet. En generalplan kan utarbetas antingen med eller utan rättsverkningar. En generalplan styr detaljplanläggningen och handläggningen av bygglov i glesbygden.

På sidan Karttjänst för planläggningen finns gällande delgeneral-, detalj- och stranddetaljplaner. När du klickar planområdet på kartan, öppnas det ett fönster, där du får tilläxinfo och kan öppna gällande planutdrag.