Generalplaner som trätt i kraft

Generalplaner som trätt i kraft är planer som kommunstyrelsen eller -fullmäktige har godkänt och som har vunnit laga kraft.

En generalplan är en markanvändningsplan i stora drag på det kommunala planet. En generalplan kan utarbetas antingen med eller utan rättsverkningar. En generalplan styr detaljplanläggningen och handläggningen av bygglov i glesbygden.

På webbsidan Sibbo karttjänst ser du de gällande delgeneralplanerna, detaljplanerna och stranddetaljplanerna. När du klickar på planområdet på kartan, öppnas ett infofönster och du får info om planen.