G 20 Talman osayleiskaava

Osayleiskaava

Sipoon yleiskaavan 2025 mukaisesti Talman aluetta on tarkoitus kehittää raideliikenteeseen tukeutuvana, toiminnoiltaan monipuolisena, noin 10 000-13 000 asukkaan taajamakeskuksena.

Talman osayleiskaavatyö tarkentaa Sipoon yleiskaavaa 2025 Talman alueen osalta. Talman osayleiskaavassa osoitetaan asemakaavoitettavaksi tarkoitetut alueet, kunkin alueen pääasiallinen käyttötarkoitus sekä liikenneverkon periaatteet.

Voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset. Talman osayleiskaava tulee tällä kuulutuksella kokonaan voimaan.

G 20 Kuulutus voimaantulo 8.3.2017, pdf 

G 20 Osayleiskaavakartta
G 20 Merkinnät ja määräykset

G 20 Selostus

Selostuksen liitteet:

G 20 Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(Liite 2. Rakennemalleista saadun yleisöpalautteen yhteenveto)
(Liite 3. Alustavasta kaavaluonnoksesta saadun yleisöpalautteen yhteenveto)
(Liite 4. Osayleiskaavaluonnoksen vastineraportti)
(Liite 5. Osayleiskaavaehdotuksen vastineraportti)
G 20 Liite 6. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
(Liite 7. Korjatun osayleiskaavaehdotuksen vastineraportti)
G 20 Liite 8. Osayleiskaavan luontokohteiden kohdekuvaukset
G 20 Liite 9. Talman osayleiskaavan ekotehokkuusselvitys
G 20 Liite 10. Talman osayleiskaavan liikennesuunnitelma, Sito
G 20 Liite 11. Sipoon ja Keravan sauma-alueen liikenne-ennuste, Strafica
G 20 Liite 12. Talman osayleiskaavan hulevesiselvitys
G 20 Liite 13. Talman osayleiskaavan vesihuoltosuunnitelma

G 20 Toteutussuunnitelma

Aiempi käsittelyvaihe

Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyi Talman osayleiskaavan 26.1.2015.  Uudenmaan ELY-keskus antoi 2.3.2015 Talman osayleiskaavasta oikaisukehotuksen liittyen luonnonsuojelualueen (SL) kaavamääräykseen. Sipoon kunnanvaltuusto on päätöksellään 15.6.2015 § 35 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun Talman osayleiskaavan. Kaavaa on muutettu siten, että luonnonsuojelualueen (SL) määräyksestä on poistettu rakennusoikeutta mitoittava määräys.

Kaavan aikaisemmasta hyväksymispäätöksestä (26.1.2015 § 9) on tehty neljä valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 196 §) näiden valitusten katsotaan kohdistuvan uuteen hyväksymispäätökseen. Koska kunta päätöksellään muutti aiemmin hyväksyttyä kaavaa, hallinto-oikeuden on varattava valituksen tehneille tilaisuus täydentää tai muuttaa valitustaan. Myös muilla valitukseen oikeutetuilla on oikeus hakea muutosta päätökseen siltä osin kuin kaavaa on muutettu.

Kuulutus 25.6.2015

Talman osayleiskaavan osittainen voimaantulo

Sipoon kunnanhallitus on 29.3.2016 § 183 päättänyt, että Talman osayleiskaava tulee voimaan siltä osalta, johon kaavaan tehdyt valitukset ei voida katsoa kohdistuvan.

 

Valtuusto on päätöksellään 15.6.2015 § 35 hyväksynyt ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun Talman osayleiskaavan (kaava G 21). Tästä valtuuston päätöksestä ei ole valitettu, mutta kaavan aikaisemmasta hyväksymispäätöksestä (26.1.2015 § 9) on tehty neljä valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt kaikki tehdyt valitukset päätöksellään 13.4.2016.

 

G 20 talman_oyk_infolehti

 

Selvityksiä

Talman osayleiskaava, liikenneselvitys – Liikennesuunnitelma, päivitys. Sito Oy, 14.5.2014
Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys – Liikenne-ennuste. Sito Oy.
Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys – Toimivuustarkastelut. Sito Oy.

Ekotehokkuustarkastelu 27.2.2013

Talman osayleiskaava – Liikennesuunnitelma 26.4.2013
Liikennesuunnitelma, liitteet, (10 Mt)

Sipoon ja Keravan sauma-alueen liikenne-ennuste 10.5.2013

Talman osayleiskaavan vesihuollon yleissuunnitelma 22.4.2013

Talma, hulevesiselvitys, raportti
Talma, hulevesiselvitys, liite 1
Talma, hulevesiselvitys, liite 2
Talma, hulevesiselvitys, liite 3

Talma, Kerava-Porvoo rautatien alituspaikkojen rakennettavuusselvitys, selostus
Talma, Kerava-Porvoo rautatien alituspaikkojen rakennettavuusselvitys, piirrustukset

Talma Kalkberget – arkeologinen inventointi 2011

Talman linnusto- ja viitasammakkoselvitys 2011

Talman luontoselvitys 2010 (10,3 Mt)

Talman maisemaselvitys 2010
Talman maisemaselvityksen liitekartatTalma – Nikkilä raideliikenteen meluselvitys
Talma – Nikkilä raideliikenteen meluselvitys kartat 1-10, (11 Mt)
Talma – Nikkilä raideliikenteen meluselvitys kartat 11-20, (7,7 Mt)

Talma – Nikkilä raideliikenteen tärinäselvitys
Talma – Nikkilä raideliikenteen tärinäselvitys liitteet

 

 

Muuta kaava-alueeseen liittyvää

Díplomityö visioi Talman tulevaisuutta noin 7 000 asukkaan taajamana

Oulun yliopistosta valmistunut arkkitehtiylioppilas Leena Holmila teki diplomityönään Sipoon kunnalle vision Talman alueen mahdollisesta tulevasta maankäytöstä. Holmilan työ tehtiin erillisenä projektina Talman meneillään olevaan osayleiskaavoitukseen nähden ja kunta antoi Holmilalle ns. vapaat kädet ideointiin.

Tutustu Holmilan diplomityöhön oheisten linkkien kautta!

Tavataan Talmassa! – hidasta asumista Sipoossa
Tavataan Talmassa! planssit 1-4 (pdf, 14.2 Mt)
Tavataan Talmassa! planssit 5-8 (pdf, 9.5 Mt)
Tavataan Talmassa! esitys (pdf, 10.2 Mt)