G 15 Delgeneralplan för skärgården och kusten

Delgeneralplan

Syftet med delgeneralplanen var att definiera byggrätten fastighets- och markägarspecifikt inklusive den fasta bosättningens behov, samt områden för fritidsbosättning, turism och näringar.

Stomlägenhetsprincipen är en utgångspunkt i planläggningen. Det betyder att de strandbyggnadsplatsersom har styckats från stomlägenheten efter 1.7.1959 beaktas som en minskande faktor när byggrätten kalkyleras. Planen utarbetas så att markägarna behandlas jämlikt.

Målet med planeringen av strandområdena är att styra byggandet till lämpliga områden. Man strävar till att inte styra funktioner till sådana områden som har betydande landskaps och naturvärden, utan man värnar om naturvärdena. Områden med naturvärden skall tydligt tas med i generalplanens målsättningar. Även skydds- och rekreationsområden, allmänna behov, exempelvis båtstränder, färdförbindelser och behoven i anslutning till fiske skall beaktas.

Lagakraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 13.6.2011 § 69 godkänt Delgeneralplan för skärgården och kusten. Högsta förvaltningsdomstolen har 12.2.2014 förkastat besvären över beslutet.
Delgeneralplan för skärgården och kusten träder i kraft genom kommunstyrelsen kungörelse 20.2.2014.

 

G 15 Kungörelse om laga kraft 20.2.2014.

G 15 Plankarta, godkänd, pdf 

G 15 Beteckningar och bestämmelser, pdf

G 15 Planbeskrivning, pdf  

G 15 Beskrivningens bilagor, pdf