G 15 Saariston ja rannikon osayleiskaava

Osayleiskaava

Osayleiskaavan tarkoituksena oli määrittää kiinteistö- ja maanomistajakohtainen rakennusoikeus sisältäen pysyvän asumisen tarpeet, loma-asumisen sekä matkailun- ja elinkeinojen alueet.

Yleiskaavan laadinnassa noudatetaan emätilaperiaatetta, joka tarkoittaa, että 1.7.1959 jälkeen, jolloin rakennuslaki tuli voimaan, kantatilasta erotetut rantarakennuspaikat otetaan huomioon vähentävänä tekijänä rakennusoikeutta laskettaessa. Kaava laaditaan siten, että maan-omistajia kohdellaan tasapuolisesti.

Tavoitteena ranta-alueiden suunnittelussa on, että rakentamista ohjataan sille soveltuville alueille. Maisema- ja luonnonarvoiltaan merkittäville alueille ei toimintoja pyritä ohjaamaan, vaan luonnonarvoja vaalitaan. Myös suojelu- ja virkistysalueet, yleiset tarpeet esim. venerannat, kulkuyhteydet ja kalastukseen liittyvät tarpeet otetaan huomioon.

Lainvoimaiseksi tulo

Sipoon valtuusto on päätöksellään 13.6.2011 § 69 hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan. Korkein hallinto-oikeus on 12.2.2014 hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset.
Saariston ja rannikon osayleiskaava tuli kunnanhallituksen kuulutuksella 20.2.2014 voimaan.

G 15 Kuulutus voimaantulosta 20.2.2014 

G 15 Kaavakartta, hyväksytty KHO, pdf

G 15 Merkinnät ja määräykset, hyväksytty KHO, pdf

G 15Kaavaselostus, hyväksytty, pdf

G 15 Selostuksen liitteet, pdf