S31 Handelskvarteret vid Nya Borgåvägen

Detaljplan

Planområdet omfattar ca 1,7 ha och är beläget i Söderkulla, Sibbos södra centrum. Planeringsområdet gränsar i norr till Nya Borgåvägen och i det sydöstra hörnet till Gunnarsvägen/Bondasvägen.

Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga en handelsenhet i centrum av Söderkulla.
Genom detaljplanen blir det möjligt att förbättra servicen i den växande tätorten.

Kontaktperson

Jarkko Lyytinen, planläggningschef, tfn 050 409 3957

fornamn.efternamn@sibbo.fi

Planområdets avgränsning på flygbild.
Klicka för större bild.

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 18.8.2022.

S31 Kungörelse 18.8.2022 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.6.2022 § 53 godkänt S31 Detaljplan för handelskvarteret vid Nya Borgåvägen. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt från och med 21 juni 2022 i kommunens allmänna datanät.

Kungörelse 23.6.2022 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):

1. Program för deltagande och bedömning
2. Förminskning av plankartan
3. Beteckningar och bestämmelser
4. Detaljplanens uppföljningsblankett
5. Illustration
6. Sipoon kaupan palveluverkkoselvitys (servicenätsutredning, på finska)
7. Söderkullan Tokmannin hulevesiselvitys ja -suunnitelma (dagvattenutredning och -plan, på finska)
8. Liikenteen toimivuustarkastelu (granskning av trafikens funktionalitet, på finska)
9. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (grundundersökning och utlåtande om grundläggningsmetod, på finska)
10. Hiekkamäentien asemakaavamuutosalueen hulevesiselvitys (dagvattenplan för Sandbackavägens detaljplaneändringsområde, på finska)
11. Söderkullan liikenteellinen tarkastus (Söderkulla trafikgranskning, på finska)

Bemötanden till förslagsskedets utlåtanden och anmärkningar (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Förslagsskedet

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 7.4. – 6.5.2022 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats.
De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 6.5.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 7.4.2022 (pdf)

Plankarta, förslag (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf):
1. Program för deltagande och bedömning
2. Förminskning av plankartan
3. Beteckningar och bestämmelser 
4.Detaljplanens uppföljningsblankett
5. Illustration
6. Sipoon kaupan palveluverkkoselvitys (servicenätsutredning, på finska)
7. Söderkullan Tokmannin hulevesiselvitys ja -suunnitelma (dagvattenutredning och -plan, på finska)
8. Liikenteen toimivuustarkastelu (granskning av trafikens funktionalitet, på finska)
9. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (grundundersökning och utlåtande om grundläggningsmetod, på finska)
10. Hiekkamäentien asemakaavamuutosalueen hulevesiselvitys (dagvattenplan för Sandbackavägens detaljplaneändringsområde, på finska)
11. Söderkullan liikenteellinen tarkastus (Söderkulla trafikgranskning, på finska)

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 17.2.2022 – 18.3.2022 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.
Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 18.3.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn. Tilläggsuppgifter ger planläggare Jani Ylimäki tfn. 040 356 3037, e-postadress: jani.ylimaki@sibbo.fi.

S31 Kungörelse 17.2.2022 (pdf)

S31 Program för deltagande och bedömning (pdf)