Detaljplan

Planeringsområdet ligger norr om Nickby gård ungefär 2 kilometer norrut från Nickby centrum vid slutet av Norrskogsvägen som utgår från Paipisvägen. Syftet med planarbetet är att skapa förutsättningar för ett småhusdominerat bostadsområde som omgärdas av de redan detaljplanerade småhusområdena och friluftsområdet. Ändringsområdet omfattar ca 5,6 ha.

Laga kraft

Kungörelse om laga kraft 13.8.2020 (pdf)

Plankarta (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
1. Program för deltagande och bedömning i förslagsskedet (pdf)
2. Förminskning av plankartan (pdf)
3. Planbestämmelser (pdf)
4. Illustration (pdf)
5. Byggsättsanvisningar (pdf)
6. Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)
7. Dagvattenplan (pdf)
8. Byggbarhetsutredning (pdf) 
 9. Sammandrag av erhållen respons (pdf)

Tomter

Detaljplanen för Norrängen (NG9) har blivit färdig 2020 och tomterna säljs under år 2022 – 2023. Norrängen finns i Nickby och bildar en del av det omtyckta Nickby gårds området. Konditionsbanan ligger alldeles invid. På området har planerats 28 egnahemshustomter.
Du kommer till tomtförsäljningssidan via den här länken.

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2020 § 35 godkänt NG 9 detaljplan för Norrängen. Protokollet över beslutet om godkännande finns framlagt från och med den 23 juni 2020 i kommunens allmänna datanät.

Protokollsutdrag (pdf)
Kungörelse 25.6.2020 (pdf)