Vanliga frågor och svar

Nedan har vi grupperat vanliga frågor och svar på dem per ämnesområde.

Om du inte hittar svaret på din fråga på den här sidan eller på Sibbo kommuns webbplats, kan du ställa en fråga eller ge respons via länken nedan:

Parker grönområden

Vill du fälla ett träd på din tomt?

Då något av följande villkor uppfylls behövs det inte tillstånd för att fälla träd:

  1. Med ett godkänt bygglov är det tillåtet att fälla träd som hamnar under byggnader och passage eller ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnadens väggar.
  2. Träd som ligger på ett kortare avstånd än fem (5) meter från byggnadens väggar.
  3. Träd vars stamdiameter på en meters höjd är högst 10 cm.

Fällning av övriga träd förutsätter att du kontaktar byggnadstillsynen via Lupapiste.

Var hittar jag den närmaste hundparken?

Du hittar information om den närmaste hundparken på webbsidan Hundparker – Sibbo – Sipoo.

Var kan man rapportera observationer av invasiva arter såsom jättebalsamin och jättelokan?

Om du stöter på en främmande art eller dess förekomst, rapportera din observation via webbplatsen Vieraslajit.fi.

Hur anmäler jag mig som parkfadder?

Anmäl dig som parkfadder genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten på sidan Parkfaddrar – Sibbo – Sipoo.

Hur ansöker jag om en odlingsspalt?

Du kan fråga om lediga odlingsspalter och ställa dig i kö genom att skicka ett e-postmeddelande till viljelypalstat@sipoo.fi.

Spalterna fördelas enligt principen först till kvarn i takt med att de blir tillgängliga.

Kommunen skickar på våren ett meddelande om lediga spalter till personer som har anmält sig till kön.

Vad ska jag göra om jag ser ett överfyllt sopkärl i en park eller på ett allmänt område?

Sopkärlen på kommunens gator och grönområden töms i samband med regelbundna rundor. Vi tömmer inte enskilda sopkärl, men om ett sopkärl har varit fullt i mer än en vecka kan du rapportera det via responskanalerna Mina tjänster och React & Share.

Underhåll

Vad är underhållsklassificering?

Det är frågan om en klassificeringsguide enligt vilken kommunen delar in områdena i olika underhållsklasser beroende på områdets användning och underhållsnivå. Underhållet är främst vinterunderhåll – huvudsakligen snöplogning, sandning och på våren avlägsnande av sand – som utförs områdesvis enligt gatuklassificeringen. Sibbo kommun har fastställt underhållsklasserna och tiderna för underhållsåtgärderna för hela gatunätet.

Den som ansvarar för områdets vinterunderhåll fastställer rutterna för vinterunderhållet i enlighet med klassificeringen och tiderna för underhållsåtgärderna. I områden som sköts i egen regi bestäms rutterna av enheten Gator och grönområden, inom entreprenadområden av entreprenörens arbetsledare.

En gatlampa har slocknat, vem ska jag kontakta?

Gatubelysningen i Sibbo kommun sköts av Nylands Nätbyggnad Ab. Anmäl slocknade lampor och andra fel i gatubelysningen direkt till adressen katuvaloviat.sipoo@uvr.fi.

Hur anmäler jag skador i vägnätet?

Skador i vägnätet som underhålls av Sibbo kommun kan anmälas via responskanalerna Mina tjänster och React & Share. Vägnätet som underhålls av Sibbo kommun framgår av klassificeringskartan. Länk till kartan: Klassificeringskarta för gatuunderhållet (arcgis.com)

Skador i vägnätet som underhålls av staten kan anmälas till NTM-centralens responskanal palautevayla.fi.

Vart vänder jag mig angående skadegörelse av utrustning?

I första hand ska ägaren till utrustningen kontaktas. Kommunen äger inte t.ex. utrustning som placerats på kommunens område av tredje part, t.ex. telekommunikationsskåp eller de flesta elcentralerna.

Enheten Gator och grönområden ansvarar för egendomsförvaltningen på kommunens gator och grönområden. När det gäller kommunens fastigheter ansvarar enheten Lokalitetsförvaltning för egendomsförvaltningen.

Vem ansvarar för vinterunderhållet av vägar och allmänna områden?

Vinterunderhållet i Sibbo kommun har utlokaliserats till flera utomstående aktörer. Du hittar kontaktuppgifterna till underhållsföretagen på vår webbplats genom att klicka på länken nedan:

Vinterunderhåll av gator och allmänna områden

Hur anmäler jag skador i vägnätet?

Skador i vägnätet som underhålls av Sibbo kommun kan anmälas via responskanalerna Mina tjänster och React & Share. Vägnätet som underhålls av Sibbo kommun framgår av klassificeringskartan. Länk till kartan: Klassificeringskarta för gatuunderhållet (arcgis.com)

Skador i vägnätet som underhålls av staten kan anmälas till NTM-centralens responskanal palautevayla.fi.

 

Dagvatten

Vad är dagvatten?

Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som ansamlas på ytor i bebyggda områden i form av ytavrinning (lag om vattentjänster 119/2001) och som infiltreras i marken eller leds ut via dagvattensystem till mottagande vattendrag (bäckar, åar, sjöar och hav). I bebyggda områden omfattar ytorna till exempel vägar och byggnadstak, och dagvattensystemen består av rör, öppna diken, dränerings- och infiltreringssystem samt andra liknande lösningar.

Vem ansvarar för dagvattenhanteringen?

Alla fastighetsägare, även kommunen, ansvarar för dagvattenhanteringen i det egna området. Därutöver ansvarar kommunen för ordnandet av dagvattenhanteringen i detaljplaneområden i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (5.2.1999/132). Kommunen är inte skyldig att ordna dagvattenhanteringen utanför detaljplaneområden utan ansvaret ligger alltid hos fastighetsägaren.

Tar Sibbo kommun ut en dagvattenavgift?

Sibbo kommun tar för närvarande inte ut någon separat dagvattenavgift för anslutning till det kommunala dagvattensystemet. Enligt markanvändnings- och bygglagen har kommunen dock rätt att ta ut en avgift om det anses nödvändigt.

Vem är skadeståndsskyldig när dagvatten rinner över från grannens fastighet till min fastighet?

Fastighetsägarna ansvarar för dagvattnet i de egna områdena. Dagvatten får inte ledas till grannens fastighet utan separat samtycke, t.ex. ett servitutsavtal om dagvattenledning. I nybyggda områden ökar dagvattnets ytavrinning, vilket också är något som byggaren måste ta hänsyn till. Meningsskiljaktigheter i fråga om dikning utanför detaljplaneområden avgörs av kommunens miljövårdsmyndighet.

Jag vill anlägga ett dike eller iståndsätta ett naturenligt dike. Vad ska jag beakta?

Ingen separat anmälan behövs för obetydlig dikning (t.ex. dikning i litet skogsstycke eller att gräva ett dike för att torka en byggplats på egen mark). Andra än små dikningar ska anmälas till NTM-centralen. En åtgärd som eventuellt medför skadlig verkan kan också kräva att ett tillstånd enligt vattenlagen ansöks hos Regionförvaltningsverket. Vissa åtgärder enligt vattenlagen kräver också att en dikningsförrättning söks hos NTM-centralen. Mer information finns på webbplatsen miljo.fi.

Jag ska uppföra en ny byggnad på min tomt. Vilka dagvattenfrågor måste jag beakta?

I detaljplanerade områden är bestämmelserna om dagvatten bindande, och byggarbetet måste uppfylla byggnadstillsynens villkor. Dessutom kan kommunens kollegiala organ införa särskilda regionala lösningar, t.ex. införande av ett system för oljeavskiljning. Du kan också behöva ett utlåtande om anslutningspunkt som beviljas av Sibbo kommun. Kontaktförfrågan kan göras i webbtjänsten Mina tjänster. Sibbo Vatten ger utlåtanden som gäller vatten- och avloppsnätet.

Hur beaktas dagvattenhanteringen i planeringen?

I Sibbo kommun ingår dagvattenhanteringen i projektplaneringen redan vid planeringsskedet. En separat utredning om dagvattenhantering görs i god tid för att identifiera områdesspecifika behov av dagvattenhantering. Tomtspecifika krav för dagvattenhanteringen som presenteras i planerna är också redan en del av kommunens allmänna dagvattenhanteringsåtgärder. En effektiv och naturlig hantering av dagvatten är ett gemensamt mål för kommunen och dess invånare.

Vilka utmaningar medför dagvattnet i Sibbo?

I takt med Sibbo kommuns snabba tillväxt ökar den bebyggda ytan och därmed även ytavrinningen av dagvatten. Dessutom finns det utmaningar med att hantera dagvatten från byggarbetsplatser samt sten- och lerjordar som är svåra att infiltrera. Sibbo kommun främjar införandet av nya naturliga och tekniska lösningar när platsen är lämplig för dem.

Gator

Vem ska meddela om en trasig gatlampa?

Om du lägger märke till en trasig gatlampa eller något annat fel i gatubelysningen, kan du anmäla detta per e-post till Nylands Nätbyggnad på adressen katuvaloviat.sipoo@uvr.fi. Kom ihåg att nämna vilken kommun saken gäller samt gatuadressen och hurdant fel det är fråga om.
Information om belysningen i allmänna områden på sibbo.fi

 

Trafik

Var kan jag ladda mitt HRT-kort?

I Sibbo kan du ladda HRT-kortet på kommunens kundbetjäningsställen i huvudbiblioteket i Nickby respektive i Söderkulla bibliotek. Alternativt kan du beställa kortet på nätet och få det hemskickat, och det aktiveras första gången du använder det.
SibboInfo på sibbo.fi

Var kan jag köpa Matkahuoltos resekort?

Det går inte att köpa Matkahuoltos resekort i Sibbo. Närmaste betjäningsställen där det är möjligt att köpa ett kort finns i Borgnäs, Borgå, Träskända och Nurmijärvi.

Vad är Mina tjänster?

Mina tjänster är en webbtjänst där du kan lämna in ansökningar, ställa frågor, göra anmälningar och ge respons om frågor som rör kommunalteknik. Webbtjänsten innehåller också andra ärendetjänster.

Mina tjänster är den primära kommunikationskanalen. Via servicekanalen Mina tjänster når ditt meddelande rätt person och experterna har den största möjligheten att svara.