Planläggningsprocessen

Planläggningen skapar förutsättningar för kommunens utveckling och god livsmiljö genom att anvisa användningsändamål för markanvändningen i general- och detaljplaner.

En privat fastighetsägare kan lämna in ett planläggningsinitiativ där hen ansöker om detaljplan/detaljplaneändring för ett område som hen äger.

Planläggningsprocessen förklarar hur man kan påverka planläggningen, vilka skeden ingår i godkännandeprocessen och hur processen styrs av myndigheterna

Startskedet

 • Program för deltagande och bedömning utarbetas
 • Planen kungörs anhängig

Deltagande i startskedet: man kan ta initiativ till utarbetande eller ändring av en plan. Man kan ge respons på programmet för deltagande och bedömning.

Beredningsskedet

 • Utredningar utarbetas
 • Planutkast utarbetas
 • Behandling i Markanvändningssektionen
 • Planutkastet läggs fram

Deltagande i beredningsskedet: man kan lämna sin åsikt om planutkastet.

Förslagsskedet

 • Planförslaget utarbetas
 • Behandling i Markanvändningssektionen och kommunstyrelsen
 • Planförslaget läggs fram offentligt

Deltagande i förslagsskedet; anmärkningar om planförslaget kan lämnas till kommunstyrelsen

Godkännandeskedet

 • Kommunstyrelsen behandlar
 • Fullmäktige godkänner planen (eller kommunstyrelsen om planen inte har betydande verkningar)

Deltagande i godkännandeskedet: man har rätt att lämna in besvär om planens godkännandebeslut till Helsingfors förvaltningsdomstol (begränsad besvärsrätt när detaljplanen har ringa verkningar).

Gör så här

Det finns mångsidig information om planer och planläggning i webbtjänsten sibbo.fi.

En privat fastighetsägare kan lämna in ett planläggningsinitiativ där hen ansöker om detaljplan/detaljplaneändring för ett område som hen äger.

Läs mera här: "Anvisning för utarbetande av privat detaljplan/detaljplaneändring"

Bakgrundsinformation och lagstiftning