Sibbo kommuns organisation förnyas

Organisationsreformen träder i kraft stegvis, tidigast i början av maj. Småbarnspedagogiken och undervisningen kommer i fortsättningen att bilda egna sektorer. Båda har hittills varit en del av den omfattande Bildningsavdelningen.

De nuvarande avdelningarna Utvecklings- och planläggningscentralen och Avdelningen för teknik och miljö bildar i fortsättningen sektorn samhälle och miljö. Kommunens ekonomi- och förvaltningstjänster fortsätter som koncernens stödtjänster och bildar en egen sektor.

Därutöver bildas en ny sektor som kommer att omfatta åtminstone kultur- och fritidstjänster, Sibbo institut, ungdomstjänster, tjänster för befintliga företag, sysselsättningstjänster, invandrartjänster, koordinering av välfärd, kostservice och kundservice. Det officiella namnet på denna nya sektor diskuteras fortfarande.

I den fortsatta beredningen av reformen kommer man också noggrannare överväga var vissa tjänster ska placeras i organisationen. Det finns olika placeringsalternativ när det gäller t.ex. fastighetsservicen, städningen och kostservicen.

En struktur som stöder ett smidigt arbete

Målet med organisationsreformen är att bygga upp den bästa möjliga organisationsstrukturen för morgondagens Sibbo, en struktur som stöder och möjliggör ett smidigt arbete. Reformen kommer inte att leda till någon personalminskning.

Orsaken till att organisationen ses över är välfärdsområdesreformen, till följd av vilken social- och hälsovårdstjänsterna med sina cirka 350 anställda, dvs. en tredjedel av kommunens personal, redan vid årsskiftet överfördes från kommunen till Östra Nylands välfärdsområde. Kommunens organisation har också minskat ekonomiskt med cirka 70 miljoner euro.

– Efter en så omfattande reform har vi ansett det motiverat att se över strukturen för tjänsteinnehavarorganisationen. Senare kommer den nya organisationsstrukturen också återspeglas i den politiska strukturen så att eventuella ändringar i förtroendeorganen skulle träda i kraft i samband med nästa kommunalval, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

Avsikten med sektorindelningen är att vissa funktioner ska kunna bedriva ett intensivare samarbete än tidigare. Till exempel de som arbetar med samhällsutveckling är ofta involverade i samma utvecklingsprojekt. Kultur- och fritidstjänsterna och tjänsterna för befintliga företag bidrar tillsammans till att öka livskraften och tjänsterna i området och är kopplade till tjänsterna som främjar kommuninvånarnas välfärd. Man har också strävat efter en balanserad struktur, där en sektor inte skulle vara mycket större än de andra.

Sektorcheferna väljs senare

Direktörstjänsterna för kommunens nya sektorer kommer att besättas under det här året. De nuvarande tjänsteinnehavarna kommer att ges möjlighet att anmäla sitt intresse för en intern tjänsteförflyttning. Vid behov kan tjänsterna också lediganslås externt om det inte finns någon lämplig person som kan flyttas över till en viss direktörstjänst. Efter detta beslutar förtroendeorganen om direktörstjänsterna för sektorerna.

Kommunens förvaltningsstadga kommer att uppdateras och uppdateringen ska behandlas i förtroendeorganen under våren. Den nya förvaltningsstadgan skulle träda i kraft tidigast 1.5.2023.

 

Senast uppdaterad 07.02.2023