Stranddetaljplan och ändring av stranddetaljplan

Planändringsområdet ligger i Sibbo skärgård på ön Norrkullalandet och omfattar ca 13 ha. Detaljplaneändringen berör del av fastigheten 1-145 i byn Norrkullalandet i Sibbo kommun.

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att utveckla turismen och rekreationsmöjligheterna på ön.

Kontaktpersoner

Sibbo kommun
planläggningschef Jarkko Lyytinen
050 409 3957,  fornamn.efernamn@sibbo.fi

Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy
arkitekt Juhani Aalto, 0400 997 597
arkitekt Anne Malve, 045 806 3988,
fornamn.efternamn(at)arkja.fi.

Laga kraft

Ändring av stranddetaljplan RA7 Norrkullalandet träder i kraft genom denna kungörelse:

Kungörelse 10.2.2022, pdf

 

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.12.2021 § 147 godkänt RA7 Norrkullalandet ändring av stranddetaljplan. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 21 december 2021 i kommunens allmänna datanät.

Kungörelse, pdf
Besvärsanvisning pdf
Ärende på kommunfullmäktiges protokoll.

Plankarta, pdf
Förminskning av plankarta, pdf
Planbestämmelser och -beteckningar, pdf
Illustration, pdf
Planbeskrivning, pdf
Planbeskrivningens bilagor, pdf

 

Förslagsskedet

Planförslaget samt det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagda i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 17.6.2021 – 2.8.2021 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplanering.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 2.8.2021 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.
Kommunstyrelsens beslut 27.4.2021 § 135  i kommunens allmänna datanät
Protokollsutrdag § 135 (pdf)

Kungörelse förslag (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning (pdf)
Bilaga 2: Förminskning av detaljplanekartan (pdf)
Bilaga 3: Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen(pdf)
Bilaga 4: Illustration (pdf)

Beredningsskedets bemötanden på utlåtanden och åsikter (pdf)

Trafikplanerarens utlåtande WSP (pdf)
Sibbo vattens utlåtande om byggande av vattenförsörjningsnätverk (pdf)

Utredning om häckande fågelbestånd och kartläggning av fladdermöss i Norrkullalandets östra del (på finska) (pdf)
Naturutredning av Norrkullalandets östra del (på finska) (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Beredningsskedet

Utkastet till stranddetaljplan och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning samt övrigt beredningsmaterial var framlagt under tiden 5.3 – 6.4.2020 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga åsikter ska vara kommunen tillhanda senast 6.4.2020 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Markanvändningssektionens beslut 12.2.2020 § 12 (pdf)

Kungörelse 5.3.2020 (pdf)

Uppdaterat program för deltagande och bedömning (pdf)

Plankarta, utkast (pdf)
Planbeskrivning, utkast (pdf)

Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1. Program för deltagande och bedömning (pdf)
Bilaga 2: Förminskning av strandplanekartan (pdf)
Bilaga 3: Beteckningar och bestämmelser (pdf)
Bilaga 4: Utredning om häckande fågelbestånd och kartläggning av fladdermöss i Norrkullalandets östra del (på finska) (pdf)
Bilaga 5: Naturutredning av Norrkullalandets östra del (på finska) (pdf)
Bilaga 6: Illustration (pdf)

Startskedet

Stranddetaljplanen kungjordes anhängig 29.5.2019

Kungörelse om anhängighet 29.5.2019 (pdf)

Program för deltagande och bedömning (pdf)