T 6 Östra Tasträsk

Detaljplan

Genom detaljplanen för östra Tasträsk bildas en ny tätortsdel till Söderkulla, som domineras av småhus. Detaljplanen möjliggör, i enlighet med generalplanen,  byggande av en matargata runt Tasträsket. Matargatan förenar Granitvägen och Tasbyvägen med varandra och sammanbinder området till en del av tätorten. Man strävar efter att bevara områdets karaktär som ett naturnära villaområde. Området har landskapsvärden samt byggnadshistoriska värden som tas i beaktande vid planläggningen. Detaljplaneområdet omfattar ca 57 ha och finns på en utmärkt plats på gångavstånd från servicen i Söderkulla centrum.

 

T6 Östra Tasträsket illustration

Laga kraft

Helsingfors förvaltningsdomstol har 16.10.2023 med sitt beslut 5776/2023 förkastat besvären gällande fullmäktiges beslut och det har inte ansökts om prövningstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Planen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse

Partiellt ikraftträdande av detaljplanen för Östra Tasträsk

Kommunstyrelsen beslutade 27.2.2023 § 62 förordna att detaljplanen T6 Detaljplan för Östra Tasträsk delvis träder i kraft innan den vunnit laga kraft, med undantag av de fastigheter som är föremål för besvär. Detaljplanen träder delvis i kraft genom denna kungörelse.

Kungörelse

Plankarta

Kontaktpersoner

Pieta Kupiainen, planläggare