S 17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen

Detaljplan och ändring av detaljplan

Planeringsområdet omfattar ca 1,7 ha och ligger väster om Söderkulla centrum. I planeringsområdet ingår korsningsområdet mellan Nya Borgåvägen (lv 170), Söderkullavägen, och Eriksnäsvägen (11687).
Detaljplanen gör det möjligt att bygga en rondell i korsningen. Rondellen gör trafiken i korsningen smidigare och förbättrar trafiksäkerheten. Korsningen ingår i en specialtransportrutt, varför rondellen görs överkörbar. Byggandet av rondellen påbörjas år 2022.

Laga kraft

Detaljplanen har trätt i kraft 29.7.2021
Kungörelse (pdf)

Godkännande

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 31.5.2021 § 167 godkänt S17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen, detaljplan och detaljplaneändring. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med 8 juni 2021 i kommunens allmänna datanät.
Mötesärende (pdf)
Anvisning för ändringssökande (pdf)

Kungörelse (pdf)

Godkänt planmaterial:
Detaljplan (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor:
1 Program för deltagande och bedömning (pdf)
2 Förminskning av plankartan (pdf)
3 Beteckningar och bestämmelser (pdf)
4 Bemötanderapport (pdf)
5 Söderkullan liikenteellinen toimivuustarkastelu (pdf)
6 Söderkullan liikenteellinen selvitys päivitys (pdf)
7 Maantien 170 – maanteiden 11689 ja 11687 liittymän parantaminen, toimenpideselvitys (pdf)
8 Detaljplanens uppföljningsblankett (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Förslagsskedet

Detaljplanen har utarbetats direkt som planförslag, eftersom den inte är en plan som har betydande verkningar. Planområdet har lösgjorts från detaljplan S 17C Söderkulla centrum till ett eget planområde. Till planeringsområdet hör korsningsområdet mellan Nya Borgåvägen (lv 170) och Söderkullavägen (11689) och Eriksnäsvägen (11687).

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en rondell i korsningen. En rondell förbättrar säkerheten för både privatbilister och fotgängare. Rondellen planeras så att det går att köra över den, vilket gör att specialtransporter kan färdas via anslutningen.
Söderkulla växer snabbast av tätorterna i Sibbo och trafikvolymerna kommer att öka ytterligare i framtiden. På lång sikt är det mer lönsamt att bygga en rondell jämfört med t.ex. en korsning med trafikljus.

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 8.2.–12.3.2021 vid kundbetjäningen Sibboinfo Nickby (Norra Skolvägen 2) och Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider och på kommunens webbplats.

Växelverkan kommer att ordnas på ett sätt som är möjligt under de rådande undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset. Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 12.3.2021 kl. 14:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e‐post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e‐posten med planens namn.

Kungörelse 4.2.202 (pdf)

S17E Detaljplanekarta, förslag (pdf)
S17E Planbeskrivning, förslag (pdf)

Beskrivningens bilagor:
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning (pdf)
Bilaga 2 Förminskning av plankartan (pdf)
Bilaga 3 Beteckningar och bestämmelser i detaljplanen (pdf)
Bilaga 4 Söderkullan liikenteellinen toimivuustarkastelu (pdf)
Bilaga 5 Söderkullan liikenteellisen selvityksen päivitys (pdf)
Bilaga 6 Liittymän parantamisen toimenpideselvitys (pdf)
Bilaga 7 Blankett för uppföljning av detaljplanen (pdf)