S 17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 1,7 hehtaaria, ja sijaitsee Söderkullan keskustan länsipuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Uuden Porvoontien (Mt 170), Söderkullantien ja Eriksnäsintien (11687) risteysalue.  

Asemakaava mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen risteykseen. Kiertoliittymä sujuvoittaa risteyksessä liikennöintiä, vähentää jonoutumista ruuhka-aikoina, ja parantaa liikenneturvallisuutta risteyksessä. Risteyksen kautta kulkee erikoiskuljetusreitti, minkä vuoksi kiertoliittymästä tehdään yliajettava. Kiertoliittymän rakentaminen aloitetaan vuonna 2022.  

Eriksnäsintien kiertoliittymä

Voimaantulo

Asemakaava on tullut voimaan 29.7.2021
Kuulutus voimaantulosta (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus on päätöksellään 31.5.2021 § 167 hyväksynyt S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 8. kesäkuuta 2021 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.
Kokousasia (pdf)
Muutoksenhakuohje (pdf)

Kuulutus (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:
Asemakaava (pdf)
Selostus (pdf)
Selostuksen liitteet:
1 OAS (pdf)
2 Kaavakartan pienennös (pdf)
3 Merkinnät ja määräykset (pdf)
4 Vastineraportti (pdf)
5 Söderkullan liikenteellinen toimivuustarkastelu (pdf)
6 Söderkullan liikenteellinen selvitys päivitys (pdf)
7 Maantien 170 – maanteiden 11689 ja 11687 liittymän parantaminen, toimenpideselvitys (pdf)
8 Asemakaavan seurantalomake (pdf)

Aiemmat käsittelyvaiheet

Ehdotusvaihe

Tämä asemakaava on laadittu suoraan kaavaehdotukseksi, koska se on vaikutuksiltaan muu kuin merkittävä asemakaava. Kaava-alue on irrotettu omaksi kaava-alueekseen Söderkullan keskustan asemakaava-alueesta (S17C). Suunnittelualueeseen kuuluu Uuden Porvoontien (Mt 170), Söderkullantien (11689) ja Eriksnäsintien (11687) risteysalue.

Asemakaava mahdollistaa kiertoliittymän rakentamisen risteykseen. Kiertoliittymä parantaa sekä yksityisautoilijoiden, että jalankulkijoiden turvallisuutta risteysalueella. Kiertoliittymästä suunnitellaan yliajettava, sillä sen kautta kulkee suurten erikoiskuljetusten reitti.
Söderkulla kasvaa Sipoon taajamista nopeimmin, ja sen liikennemäärät tulevat kasvamaan edelleen tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä kiertoliittymän rakentaminen on kannattavampaa verrattuna esimerkiksi valo-ohjatun liittymän rakentamiseen

Asemakaavaehdotus on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8.2.–12.3.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Sipooinfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina, sekä kunnan verkkosivuilla.

Vuorovaikutus tullaan järjestämään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen mahdollistamilla tavoilla. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 12.3.2021 klo 14:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 4.2.2021 (pdf)

S17E asemakaavakartta ehdotus (pdf)
S17E selostus ehdotus (pdf)

Selostuksen liitteet:
Liite 1 ehd Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Liite 2 ehd Kaavakartan pienennös (pdf)
Liite 3 ehd Kaavamerkinnät ja määräykset (pdf)
Liite 4 ehd Söderkullan liikenteellinen toimivuustarkastelu (pdf)
Liite 5 ehd Söderkullan liikenteellisen selvityksen päivitys (pdf)
Liite 6 ehd Liittymän parantamisen toimenpideselvitys (pdf)
Liite 7 Asemakaavan seurantalomake (pdf)