Detaljplan

Planeringsområdet ligger norr om Tallmo centrum, ca 8 km från Nickby mot nordväst. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att bebygga området i enlighet med principerna för en traditionell by. Detaljplanen ska göra det möjligt att flytta gamla timmerhus till området eller bygga nya hus i allmogestil. I anslutning till planarbetet undersöks också möjligheterna att smidigt kombinera arbete och boende på ett nytt sätt. Avsikten är att detaljplanera ca 20–30 st. tomter för egnahemshus som till storleken är ca 1 500–2 000 m2. Antalet tomter och tomtstorleken preciseras under detaljplaneprocessen.

Tillsammans med planområdet för Tallmobågen inleder planen utvecklingen av stationsnejden i Tallmo. Byggandet av omgivningen kring tågstationen i Tallmo är starkt kopplad till KeNi-banprojektet och bidrar till det befolkningsunderlag som behövs för att öppna lönsam persontågstrafik på sträckan.

Inom ramen för planarbetet granskas också möjligheterna att, i enlighet med delgeneralplanen för Tallmo, kompletteringsbygga egnahemsstrukturen på de fastigheter som gränsar till den kommunägda marken och Blekdalsvägen. Därtill omfattar planen områdena vid Blekdalsvägen och Byändavägen så att en säker gatuförbindelse kan ordnas från detaljplaneområdet till Talman koulu och daghemmet.

Planområdets avgränsning på flygbild och guidekarta. Klicka för större kartbild.

 

Vad händer nu

Utkastskedet 

Utkastet till detaljplan var framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 2.12.2021 – 7.1.2022.
Kungörelse, pdf
Planbeskrivning, pdf
Bilaga 1, Karta över översiktsplanen, pdf
Bilaga 2, Rapport om översiktsplanen, pdf, på finska
Bilaga 3, Tomtkarta, pdf
Bilaga 4, Program för deltagande och bedömning, pdf
Bilaga 5, Naturutredning, pdf, på finska
Bilaga 6, Dagvattenutredning, pdf, på finska
Bilaga 7, Utredning över byggbarhet, pdf, på finska

Tidigare behandlingsskeden

Ett informationsmöte om tomtförsäljning på Trä-Tallmo

Ett informationsmöte om Trä-Tallmo hålls 12.4.2022 klo 17.30 i Sockengården, Klockarbackavägen 2, A-huset, 04130 Sibbo / på distans.
Tomternas storlek på Trä-Tallmo varierar mellan 1 000 och 2 000 m2. Tomterna säljs endast för traditionella byggprojekt. Om du vill veta mera, du kan delta informationsmöte:

Anmäl dig till informationsmötet senast 5.4 på adressen maija.laati(at)sibbo.fi. Vänligen berätta också om du kommer att delta på distans eller på plats.

TM1 Detaljplan för Trä-Tallmo, utkastet framlagt under tiden 2.12.2021 – 7.1.2022. Se nedan ”Utkastskedet”

Vi är tyvärr tvungna att inhibera tillställningen som skulle ordnas på brandstationen i Tallmo 2.12.2021. Orsaken är det rådande epidemiläget. Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun senarelägger invånarworkshoppen om detaljplanen för Trä-Tallmo (TM 1) till nästa år på grund av coronaläget. Vi informerar senare om den nya tillställningen när epidemiläget har förbättrats.

Mer information ger planläggare Jenny Hölttä, tfn 046 921 4938 samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Vi beklagar!

 

Startskedet

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 25.2.2021 – 26.3.2021 vid kundbetjäningen SibboInfo Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 26.3.2021, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 25.2.2021 (pdf)

TM 1 Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kontaktpersoner

Jenny Hölttä, planläggare, tfn 046 921 4938
Jarkko Lyytinen, planläggningschef, tfn 050 409 3957

E-postadresser i formen: fornamn.efternamn@sibbo.fi.