Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer

Undantag från förbudet att sprida stallgödsel (1.11. – 31.3.) kan medges till utgången av november i situationer, där stallgödsel under växtperioden inte har kunnat utnyttjas som gödselmedel på en åker på grund av exceptionella väderleksförhållanden.

Gör så här

Gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer”. Blanketten hittar du på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst (Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning – > blanketter – > Miljötillstånd – > Miljövårdsblanketter för jordbruket). Skicka den ifyllda blanketten till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Spridning av stallgödsel i exceptionella situationer är möjligt, om det under växtperioden har regnat märkbart mer än under normala år och avdunstningen har varit så liten att de inte är möjligt att med maskiner köra på de våta åkrarna.

Tidsfristen för spridningen av stallgödsel i exceptionella situationer efter att anmälan har lämnats in är 30.11.

Anmälan ska göras innan 31.10.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning


Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141250