Maatalous

Maatalouden ympäristönsuojelun tavoitteena on ensisijaisesti maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa omalta osaltaan maatilojen ympäristönsuojelun tehtävistä.

 

Sipoon kunnan ympäristövalvonnassa käsitellään ympäristönsuojelulain mukaiset kotieläinsuojien ympäristölupahakemukset ja eläinsuojista annettavat ilmoitusmenettelypäätökset, annetaan lausuntoja muille viranomaisille, tehdään valvontatarkastuksia esimerkiksi lannan varastointiin ja käsittelyyn liittyen, osallistutaan ympäristönsuojelua edistäviin hankkeisiin sekä annetaan maatalouden ympäristönsuojelun ohjausta ja neuvontaa.

Hevostallit

Vähimmäisvaatimuksia hevostallin perustamiselle Sipoon alueella

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen mukaan alle 2 ha:n kiinteistölle ei saa sijoittaa hevostallia tai muuta vastaavaa eläinsuojaa tai maneesia.

Sipoon ympäristönsuojelumääräysten mukaan uutta eläinsuojaa ei saa ilman naapurin suostumusta sijoittaa 50–100 metriä lähemmäksi tämän asuinrakennusta tai oleskelupihaa taikka koulua, päiväkotia, puistoa tai vastaavaa laitosta. Sama rajoitus koskee nautojen jaloittelualueita ja hevosten ulkotarhoja. Eläinten jaloittelualueilta tulee kiinteä osa lannasta kerätä päivittäin tiivispohjaiseen lantavarastoon.

Myös alueen kaavamääräykset ja muu lainsäädäntö voivat asettaa rajoituksia hevostoiminnalle.

Lannankäsittely

Valtioneuvosto on antanut ns. nitraattiasetuksen (VNA 1250/2014) maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm.:

  • lantaloiden vähimmäiskoosta
  • aumausilmoituksesta
  • lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta
  • lannan ja väkilannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä
  • suojavyöhykkeistä
  • jaloittelualueista
  • lannan aumauksesta.

Lisäksi asetuksessa on erinäisiä muita määräyksiä ja suosituksia.

Lannan varastoiminen aumassa

Toiminnanharjoittajan on tietyissä tapauksissa ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista aumassa. Katso lisätietoja tältä sivulta kohdasta Aumausilmoitus.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on lähtökohtaisesti kielletty 1.11.-31.3. välisenä aikana. Lue lisää lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta tällä sivulla kohdasta Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa.

Levitystä odottava lanta

Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan nitraattiasetuksen salliman levitysajan ja -olosuhteiden puitteissa säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa (VNA 10 § 4 mom.). Tämä on eri asia, kuin edellä mainittu lannan aumavarastointi, eikä siitä tehdä aumausilmoitusta.

Ilmoitusten toimittaminen

Aumausilmoitus toimitetaan liitteineen ensisijaisesti Lupapiste-palvelun kautta. Ilmoitus lannan levityksen kieltoajasta poikkeamisesta toimitetaan liitteineen kunnan ympäristövalvontaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteella ymparisto@sipoo.fi. Viranomainen voi tarvittaessa suorittaa paikalla tarkastuksen.

Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto

Maaseututoimi palvelee kaikissa maataloushallintoon ja tukijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Maaseututoimi ottaa myös vastaan eläintenpitäjien ja pitopaikan rekisteröinnit. Sipoo kuuluu Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinnon alueeseen, jonka tehtävistä yhteistoiminta-alueella vastaa Loviisan kaupunki. Toimipisteet sijaitsevat Porvoossa ja Loviisassa.