Trä-Tallmo traditionsby

Trä-Tallmo är ett nytt, unikt bostadsområde i utkanten av den växande tätorten Tallmo. Detaljplanen TM1 Trä-Tallmo utarbetas som bäst i området. Planen har som mål att möjliggöra byggande i enlighet med traditionella principer. Projektet är ett samarbete mellan Sibbo kommun och stiftelsen Talonpoikaiskulttuurisäätiö.

Omkring 20 egnahemstomter planeras i området. Tomternas storlek varierar mellan 1 000 och 2 000 m2. Tomterna säljs endast för traditionella byggprojekt.

Med traditionellt byggprojekt avses här att man antingen flyttar gamla bostadshus av timmer och deras sidobyggnader till området, eller uppför nya byggnader av trä med traditionella metoder och enligt traditionell modell.

Ansökningstiden för tomterna inleds efter det att utkastskedet för detaljplanen TM 1 Trä-Tallmo har slutförts i april–juli 2022. Då är det fortfarande möjligt att beakta enskilda projekt och inkludera dem i detaljplaneförslaget. Tomterna säljs enligt ansökan till ett fast pris på 80 €/mark-m2. Efter sista ansökningsdagen kommer ansökningarna att poängsättas och prioriteras på grundval av poängen. I projektbedömningen undersöks projektets genomförbarhet, dess lämplighet för området, dess kulturella och historiska betydelse och dess mervärde för lokalsamhället.

Ett informationsmöte om Trä-Tallmo hålls 12.4.2022 kl. 17:30 i Sockengården, Klockarbackavägen 2, A-huset, 04130 Sibbo / på distans. Ni kan ännu anmäla er till distansinformationsmötet på adressen maija.laati(at)sibbo.fi.

 

Tomtansökan

Tomtansökan kan lämnas in av myndiga privatpersoner, föreningar och företag. Ansökan kan formuleras fritt förutsatt att följande uppgifter ingår i den:

  • sökandens/sökandenas uppgifter
  • en beskrivning av hur långt projektet har kommit: är det på idéstadiet eller genomförbart?
  • en beskrivning av byggnaden som ska flyttas eller uppföras på platsen (t.ex. nuvarande plats, skick, ägarförhållanden, uppgifter om användningsgrad, huruvida byggnaden är rivningshotad)
  • ett fotografi eller en ritning av byggnaden som ska flyttas eller uppföras (vid nybyggnation ska bilderna ange byggnadstypen och en förebild till den byggnad som man vill uppföra)
  • eventuell information om byggnadens historia (t.ex. byggnadsår, byggnadens kulturella och arkitektoniska värden)
  • huruvida den sökande redan äger byggnaden i fråga, eller om inte, var byggnaden ska förvärvas
  • en plan som förklarar hur byggnaden flyttas i praktiken
  • en preliminär uppskattning av kostnaderna för projektet och en preliminär uppskattning av tidsplanen och dess etappindelning.

För varje tomt tas ut en styckningsavgift på 1 090 euro. En reserveringsavgift som motsvarar 5 % av tomtens inköpspris debiteras också omedelbart efter att tomten har reserverats för den sökande. Reserveringsavgiften dras av från den slutliga köpesumman. Reservationsavgiften återbetalas om reservationsbeslutet inte vinner laga kraft, eller om detaljplanen inte godkänns.

Byggnaden måste vara färdigställd inom fem år efter undertecknandet av köpebrevet.

TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT OM POÄNGSÄTTNING (PÅ FINSKA)

Beslut

Poängsättningstabellen

PRESENTATIONER FRÅN 12.4.2022 INFORMATIONSMÖTET (på finska)

Program

Trä-Tallmo detaljplan, Jenny Hölttä

Trä-Tallmo detaljplan, Aura Pajamo / Muuan Oy

Tomtförsäljning

Byggande i enlighet med traditionella principer, Jari Vesanen

 

 

 

 

 

Förfrågningar

Information om tomtförsäljning:

Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om detaljplan:

Planläggare Antti Kuusiniemi, fornamn.efternamn@sibbo.fi

Information om byggandet:

Lovarkitekter Tytti Mäntyoja, fornamn.efternamn@sibbo.fi

Praktiska erfarenheter om byggande med traditionella principer (Talonpoikaiskulttuurisäätiö):

Jari Vesanen, fornamn.efternamn@varpula.fi

 

 

Sipoon logo

Barn leker på gården på Trä-Tallmo