Byggförbud

Suomeksi

Utgångsdagen för byggförbud och åtgärdsbegränsning anges vid respektive förbudsområde. Byggförbud och åtgärdsbegränsning upphör trots det, när den aktuella delgeneralplanen vunnit laga kraft. Byggförbud och åtgärdsbegränsning fortsätter att gälla över nämnda sista giltighetsdag om besvär över planen anförts och besvärsbehandlingen fortgår. Då upphör förbuden och begränsningarna först när planen vunnit laga kraft.

Byggförbud enligt 38 § i Markanvändnings- och bygglagen och åtgärdsbegränsning enligt 128 § i samma lag gäller i följande områden för utarbetande eller ändring av generalplan:

Delgeneralplaneområdet för Borgby EO-område till 15.5.2022
Kommunstyrelsens beslut 30.5.2017
§ 123


Delområdet Majvik i den gemensamma generalplanen för Östersundom till 2.2.2021 kommunstyrelsens beslut 2.2.2016 § 24


Delområdet Granö i den gemensamma generalplanen för Östersundom till 2.2.2021 kommunstyrelsens beslut 2.2.2016 § 24

Delgeneralplaneområdet för Eriksnäs, till 2.2.2021
kommunstyrelsens beslut
2.2.2016 § 24

Kommunstyrelse har 18.6.2019 § 216 fattat beslut att upphäva byggförbudet (MarkByggL 38 §) för Sibbesborg delgeneralplanområde enligt kommunstyrelsen beslut § 323 (12.12.2017) och bibehålla gällande åtgärdsbegränsning (MarkByggL 38 § och 128 §) enligt kommunstyrelsens beslut § 323 (12.12.2017).

Delgeneralplaneområdet för Norra Paipis, till 2.2.2021
kommunstyrelsens beslut 2.2.2016 § 25

Alla områden inom Sibbo kommun som inte har detaljplan eller stranddetaljplan är områden i behov av planering enligt markanvändnings- och bygglagens 16 § 3 mom.

Byggförbud

Karta över byggförbud

 

 

 

Senast ändrat 04.08.2020