Byggförbud

Alla områden inom Sibbo kommun som inte har detaljplan eller stranddetaljplan är områden i behov av planering enligt markanvändnings- och bygglagens 16 § 3 mom.

Områden med gällande byggförbud och åtgärdsbegränsning för utarbetande eller ändring av generalplan, MarkByggL 38 § 1 mom.
Byggförbud och åtgärdsbegränsning upphör då ifrågavarande delgeneralplan vinner laga kraft.

Kommunstyrelsens beslut över åtgärdstillstånd och byggförbud:

För närvarande finns inga beslut om byggförbud i kraft.

Till Sibbo karttjänst här