Påverkan av stranddetaljplanläggningen

En markägare har rätt att låta upprätta en stranddetaljplan för ett strandområde som han eller hon äger. Innan planeringen inleds ska markägaren vara i kontakt med Sibbo kommuns planläggningschef. Kommunen styr planläggningen av strandområden och kommunfullmäktige godkänner en plan.

Stranddetaljplanen ska bilda en enhetlig helhet och byggandet ska passa in i strandlandskapet och den övriga miljön. Också naturvård, landskapsvärden, rekreationsbehov, vattenvård och anordnande av vattentjänster ska bekatas i planeringen.

I strandzonen vid hav eller vattendrag är det i allmänhet inte tillåttet att bygga utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat konstaterats vara duglig som grund för ett bygglov. Också reparations- och kompletteringsbyggande förutsätter att en plan iakttas.

Läs mera här: "Anvisning för utarbetande av privat detaljplan/detaljplaneändring"

En delgeneralplan för skärgården och kusten har upprättats för Sibbo kust, och denna styr byggandet i området.

Gör så här

Kommunen ger anvisningar till dem som vill påverka stranddetaljplanläggningen.

Planprocessens förlopp och längd varierar från fall till fall. I den inledande fasen av planläggningsarbetet upprättas alltid ett program för deltagande och bedömning, där det fastställs hur deltagandet och växelverkan genomförs under planarbetet. I en typisk planprocess finns det möjlighet att ge en officiell åsikt då beredningsmaterialet för planen finns till påseende och en anmärkning då planförslaget finns till påseende. Åsikter och anmärkningar ska överlämnas till kommunens registratorskontor under den tid då planen finns till påseende.

Det är möjligt att ta del av planmaterial som är under beredning under hela planprocessen via kommunens webbplats.

Efter att en plan godkänts är det möjligt att överklaga ett beslut om godkännande av en plan hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Tidsfristen för att överklaga är 30 dagar från det att protokollet över godkännandebeslutet lagts fram till påseende.

För vem och på vilka villkor

Alla vars boende, arbete eller andra förhållanden avsevärt kan påverkas av en plan har möjlighet att delta i beredningen av planen och bedöma planens konsekvenser.

Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta och påverka för sin del i planläggningsprocessen.

Betalningsinformation

Markägaren betalar kostnaderna för utarbetandet av en stranddetaljplan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Markägaren kan se till att ett förslag till stranddetaljplan utarbetas för ett strandområde som han eller hon äger. Kommunen ansvarar för planläggningen av strandområden. Alla vars omständigheter eller förmåner påverkas av en stranddetaljplan har rätt att delta i planläggningsprocessen.

I allmänhet är det inte tillåtet att bygga i strandzonen vid hav eller vattendrag utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat har konstaterats duga som grund för bygglov. Även ombyggnad eller utbyggnad förutsätter att detaljplanen följs.

Vid utarbetandet av stranddetaljplanen beaktas även naturskydd, landskapets värden, rekreationsbehov, vattenskydd och hur vattenförsörjningen ordnas.

Markanvändnings- och bygglag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990132