Anhängiga stranddetaljplaner

En markägare har rätt att låta upprätta en stranddetaljplan för ett strandområde som han eller hon äger. Innan planeringen inleds ska markägaren vara i kontakt med Sibbo kommuns planläggningschef. Kommunen styr planläggningen av strandområden och kommunfullmäktige godkänner planen.

I strandzonen vid hav eller vattendrag är det i allmänhet inte tillåttet att bygga utan en stranddetaljplan eller en sådan generalplan som separat konstaterats vara duglig som grund för ett bygglov. Också reparations- och kompletteringsbyggande förutsätter att en plan beaktas.

En delgeneralplan för skärgården och kusten har upprättats för Sibbo kust, och denna styr byggandet i området.

Ingen stranddetaljplan är för närvarande anhängig i Sibbo kommun.