Yleistä ranta-asemakaavoituksesta

Maanomistajalla on oikeus laadituttaa ranta-asemakaava omistamalleen ranta-alueelle. Ennen suunnittelun aloittamista on maanomistajan oltava yhteydessä Sipoon kunnan kaavoituspäällikköön. Kunta ohjaa ranta-alueiden kaavoitusta ja kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

Ranta-asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus ja rakentamisen tulee sopeutua rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Lue lisää: "Ohje yksityisen asemakaavan/asemakaavamuutoksen laatimiseen"

Sipoon rannikolle on laadittu Saariston ja rannikon osayleiskaava, joka ohjaa rakentamista alueellaan.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa ranta-asemakaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavaprosessien kulku ja kesto vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kaavatyön alkuvaiheessa laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus kaavatyön aikana toteutetaan. Tyypillisessä kaavaprosessissa on mahdollisuus antaa virallinen mielipide, kun kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä sekä muistutus, kun kaavaehdotus on nähtävillä. Mielipiteet ja muistutukset toimitetaan kunnan kirjaamoon kaavan nähtävillä olon aikana.

Valmisteilla oleviin kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaavaprosessin ajan Sipoon kunnan verkkosivuilla.

Kaavan hyväksymisen jälkeen on mahdollisuus valittaa asemakaavan hyväksymispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 pv hyväksymispäätöksen pöytäkirjan nähtäville asettamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja arvioida kaavan vaikutuksia.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Maksullisuuden tiedot

Ranta-asemakaavan laatimisesta aiheutuvat kustannukset maksaa maanomistaja.

Tausta ja lainsäädäntö

Maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ranta-alueita koskevasta kaavoituksesta vastaa kunta. Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin ranta-asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin.

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa rakennusta ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, joka on erikseen määrätty toimimaan rakennusluvan perusteena. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Rantakaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132